ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerGenç Erişkinlerde Aksiyel Ağrının Aksiyel Rotasyon, Gövde İmbalansı ve Fizik Aktivite ile İlişkisi
The Rela onship Between Axial Pain and Axial Rota on, Trunk Imbalance, Physical Ac vity in Young Adults
aPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, bFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Denizli, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-60511 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2019;22(1):1-6
ÖZET
Amaç: Genç erişkinlerde omurga ağrısının aksiyel rotasyon, gövde imbalansı ve fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkisini basit muayene metotları kullanarak araştırmaktır. Gereç Yöntemler: Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri davet edildi. Çalışmanın içeriği anlatıldı, kabul edenlerle çalışma gerçekleştirildi. Kesitsel olarak planlanan çalışmada demografik veriler kaydedildi. Ağrı Nordic Anketi’ne göre, fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ile, koronal balans şakül ile aksiyel rotasyon skolyometre ile saptandı. Katılımcılar ağrısı olanlar ve olmayanlar olmak üzere 2 gruba ayrılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 62’si erkek, 89’u kadın 151 kişi katıldı. Ortalama gövde koronal imbalansı 0,29±1,59 cm, ortalama T7 aksiyel rotasyon 0,19±1,81 derece, ortalama L3 aksiyel rotasyon 1,9±1,76 derece, ortalama fiziksel aktivite düzeyleri 2582,11±2314,80 olarak saptandı. Ağrılı olan ve olmayan katılımcılar arasında yaş cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi açısından fark bulunmadı. Ağrının aksiyel rotasyon derecesi, gövde imbalansı ve fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkisi gözlendi. Beden kitle indeksi ile L3 aksiyel rotasyon arasında negatif ve gövde koronal imbalansı ile T7 aksiyel rotasyon arasında pozitif anlamlı korelasyon saptandı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, genç erişkinlerde aksiyel ağrı; aksiyel rotasyon derecesi, gövde imbalansı ve fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili değildir. Gövde imbalansı T7 rotasyon derecesi ile aksiyel rotasyon beden kitle indeksi ile ilişkili bulunmuştur.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between spinal pain and axial rotation, trunk imbalance and physical activity level in young adults using simple examination methods. Material and Methods: Pamukkale Faculty of Medicine students were invited to study. The content of the work was eplained, the trial was realized with those who accepted. Demographic data were recorded in this cross-sectional study. Pain was evaluated according to the Nordic questionnaire, the level of physical activity was determined with the International Physical Activity Questionnaire, coronal balance was evaluated by plumb, and axial rotation was determined by scoliometer. Participants were divided into two groups, those with pain and those with no pain. Results: 62 men and 89 women participated in the study. Mean trunk coronal imbalance was 0.29±1.59 cm, mean T7 axial rotation was 0.19±1.81 degrees, mean L3 axial rotation was 1.9±1.76 degrees, mean physical activity levels were 2582.11±2314.80. There was no difference between the painful and non-painful participants in terms of age, gender and physical activity level. There was no correlation between pain with degree of axial rotation, trunk imbalance and physical activity level. There was a negative correlation between body mass index and L3 axial rotation, and there was a positive correlation between trunk coronal imbalance and T7 axial rotation. Conclusion: According to the results of our study; axial pain is not associated with axial rotation grade, trunk imbalance, and physical activity level in young adults. The trunk imbalance was associated with the T7 rotation grade and the axial rotation was associated with the body mass index.