ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerİzotretinoin Kullanımına Bağlı Sakroiliit Gelişimi
Sacroiliitis Associated with Using Isotretinoin: Case Report
aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, bRadyoloji AD, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Denizli, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-59568 - Makale Dili: TR
J PMR Sci
ÖZET
Sakroiliit özellikle ankilozan spondilitin karakteristik bir bulgusu olmakla birlikte psöriyatik artropati, ailesel Akdeniz ateşi, Behçet hastalığı, hiperparatiroidizm gibi hastalıkların seyri sırasında görülebilmektedir. Ayrıca literatürde Brusella enfeksiyonuna, kristallerin (gut-psödogut ) indüklemesine, malign hastalıklara, izotretinoine bağlı sakroiliit olguları da mevcuttur. Akne tedavisinde kullanılan vitamin-A türevi bir ilaç olan izotretinoinin kas-iskelet sistemine ait en sık yan etkileri artralji, miyalji olmakla birlikte daha nadir olarak sakroiliit, artrit ve polinöropati tabloları da bildirilmiştir. Burada akne tedavisi için izotretinoin tedavisi alan 23 yaşındaki bir kadın hastada gelişen sakroiliit olgusu sunulmuştur.
ABSTRACT
Although sacroiliitis is a characteristic finding of ankylosing spondylitis, it can be seen during the course of diseases such as psoriatic arthropathy, familial Mediterranean fever, Behçet's disease, hyperparathyroidism. In addition, there are cases of sacroiliitis associated with Brucella infection, induction of crystals (gut-pseudogout), malign diseases, isotretinoin in the literatur. The most frequent adverse effects of isotretinoin, a vitamin-A derivative used in the treatment of acne, are arthralgia, myalgia and rarely sacroiliitis, arthritis and polyneuropathy. We aimed to present sacroiliitis in a 23-year-old female patient who received isotretinoin treatment for acne vulgaris in this case report.