ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Kalsifikasyon İçeren Suprapatellar Efüzyonda Tanı ve Tedavide Ultrason Kullanımının Önemi
The Importance of Ultrasound Use in Diagnosis and Treatment of Suprapatellar Effusion with Calcification
aAnkara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-57505 - Makale Dili: TR
J PMR Sci
ÖZET
Ultrasonografi (US) günümüzde tıbbın birçok alanında (abdomen, kardiyak, jinekolojik, obstetrik, ürolojik, serebrovasküler incelemeler ve pediatrik incelemeler gibi) tanısal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında da kas, tendon, bağ, eklem ve sinir lezyonlarının tanısında son yıllardaki en önemli gelişmedir. Aynı zamanda US eşliğinde sıvı aspirasyonu, çeşitli enjeksiyonlar (kortikosteroid, lokal anestezik, botulinum toksini, trombositten zengin plazma vb.) ve biyopsi işlemleri (kas, yumuşak doku, sinir kılıfı, eklem boşlukları) yapılmaktadır. Bu vaka sunumunda suprapatellar efüzyonu olan hastanın tanısında ve içinde kalsifikasyon olan bu sıvının boşaltılmasında kullanılan ultrasonografik incelemenin tanısal değerinden bahsedilecektir.
ABSTRACT
Ultrasonography (US) is widely used today in many areas (such as abdominal, cardiac, gynecological, obstetric, urological, cerebrovascular and pediatric examinations). Moreover, in the field of physical medicine and rehabilitation, diagnosis of muscle, tendon, ligament, joint and nerve lesions are the most important developments in recent years. At the same time, US-guided liquid aspiration and various injections (corticosteroid, local anesthetic, botulinum toxin, platelet rich plasma etc.) and biopsy procedures (muscle, soft tissue, nerve sheath, joint spaces) are performed. This case report will mention the diagnostic value of ultrasonographic examination used in the diagnosis of a patient with suprapatellar effusion and in the evacuation of this fluid with calcification.