ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Alerjik Anafilaksiye Bağlı Kardiyopulmoner Arrest Sonucu Oluşan Hipoksik Beyin Hasarında Tedavi Direnci: Spasi site mi, Miyoklonus mu Yoksa Her İkisi de mi?
Treatment Resistance in Hypoxic Brain Injury Caused by Cardiopulmonary Arrest Due to an Allergic Anaphylaxis: Spasticity, Myoclonus or Both?
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-57576 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2019;22(1):29-32
ÖZET
Anafilaksi akut, yaşamı tehdit eden bir durumdur ve sıklıkla ölümle sonuçlanır. Tıbbi gelişmeler ile günümüzde anafilaksiye bağlı kardiorespiratuar arrest sonrasında hastalar daha fazla yaşatılabilmektedir. Bu durum beraberinde ciddi rehabilitasyon ihtiyacı olan hipoksik beyin hasarlı (HBH) hastaların artışını getirmektedir. Hipoksik beyin hasarının kendisi ve oluşan kardiyopulmoner arreste bağlı pek çok komplikasyon gelişebilmektedir. Lance ve Adams Sendromu (LAS) olarak da bilinen kronik post-hipoksik myoklonus, başarılı bir kardiyopulmoner resustasyondan sonra oluşan nadir bir durumdur. Burada spastisite ve LAS sendromu ile komplike olan HBH'lı hasta, nadir bir durum olması ve rehabilitasyonu etkilemesi nedeni ile sunulmuştur.
ABSTRACT
Anaphylaxis is an acute and life threatening reaction and often results death. With medical developments, patients are more likely to survive after anaphylactic cardiopulmonary arrest. This leads to an increase in patients with hypoxic brain injury (HBI) who are in serious need of rehabilitation. Both hypoxic brain injury and cardiopulmonary arrest can cause many complications. Chronic post-hypoxic myoclonus, also known as Lance and Adams syndrome (LAS), is a rare condition that occurs after successful cardiopulmonary resuscitation. Here, we present a case with HBI that complicated by spasticity and LAS because of both it is a rare condition and effected to rehabilitation process.