ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler

DIĞER

Diz Osteoartritinde Proloterapinin Etkinliği
The Effectiveness of Prolotherapy for Knee Osteoarthritis
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritinde uygulanan proloterapi tedavisinin etkinliğini incelemektir.

Yöntemler: Retrospektif ve kesitsel yüzyüze görüşmenin kombinasyonu olarak dizayn edilen bu çalışmaya grade 1-3 arası diz osteoartriti olan hastalar dahil edildi. Hastalara 4 hafta ara ile 3 defa intraartiküler ve periartiküler proloterapi uygulandı. İntraartiküler uygulamada % 25 dekstroz, ekstraartiküler uygulama için % 15 dekstroz kullanıldı. Hastaların tedavi öncesi ve en son enjeksiyondan 3 hafta sonra istirahat ve aktivite VAS değerleri, Lysholm II ve diz eklem hareket açıklıkları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 26' sı kadın 9' u erkek olmak üzere 35 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 54,14±13,32 idi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası istirahat ve aktivite VAS değerlerinde anlamlı azalma sağlandı (p=0.02; 0.03). Tedavi sonrası 3. haftada yapılan kontrolde diz fleksiyon açıklığında belirgin bir düzelme olduğu görüldü (p=0.01). Hastanın fonksiyonel durumunu gösteren Lysholm II ölçeğinde de tedavi sonrası anlamlı düzelme sağlandı (p=0.03). Proloterapi uygulanan hiçbir hastada tedaviyi bırakacak bir yan etki gelişmedi.

Sonuçlar: Proloterapinin diz osteoartriti tedavisinde etkin ve güvenilir bir tedavi olabileceği düşünülmektedir.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of prolotherapy for knee osteoarthritis.

Methods: The patients as diagnosed grade 1-3 knee osteoarthritis were taken in this study which was designed consisted of a combination of retrospective review and cross-sectional interview. A intraarticular injection of 25 % dextrose and ekstraarticular injection of 15 % dextrose were performed three sessions with four weeks interval. The rest and activity VAS for pain intensity, Lysholm II and range of motion of knee were evaluated pretreatment and after three weeks of last injection.

Results: A total of 35 patients (26 female and 9 male) were taken in this study. Patient's mean age was 54,14±13,32. There were statistically significant improvement for pretreatment and posttreatment rest and activity VAS scores (p=0.02; 0.03, respectively). It was determined significant increase for the flexion in sagittal plane of knee after third weeks of last injection (p=0.01). It was achieved statistically significant improvement for Lysholm II which was demonstrating functional status of patient (p=0.03). There were no adverse events.

Conclusion: Prolotherapy is thought as an effective and safe therapy in the treatment of knee osteoarthritis.