ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler

DIĞER

Mesleki Maruziyetler ve Kas İsklet Sistemi Bulguları
Occupational Exposures and Musculoskeletal System Findings
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Kas iskelet sistemi hastalıkları en sık görülen meslek hastalığı grubunu oluşturmasına rağmen, ülkemizde bu konuda az sayıda veri bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada mesleki kas iskelet sistemi hastalığı ön tanısıyla yatan hastaların retrospektif olarak tanısal dağılımlarının ve demografik verilerinin değerlendirilmesini amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya Aralık 2009-Ocak 2012 tarihleri arasında meslek hastalığı ön tanısıyla Ankara Meslek Hastalıklarına başvuran ve fizik tedavi rehabilitasyon kliniğine yatırılan 83 hasta dahil edildi. Mesleki kas iskelet sistemi hastalığı için risk faktörleri kaydedildi. Hastaların tanıları, maruz kaldıkları riskler ve meslekleri arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yakınmaları değerlendirildiğinde tüm hastaların %66,2 (n=55) sinde bel ağrısı, %20,4 (n=17) boyun ağrısı, %13,2 (n=11) ellerde uyuşma, %9,6 (n=8) omuz ağrısı yakınması, %6 (n=5) dirsek ağrısı yakınması mevcuttu. En sık tanı lomber diskopati olup servikal diskopati, omuz problemleri, tendinit, karpal tünel sendromu tanıları mevcuttu.

Sonuçlar: İş yerinde ağır kaldırma, vibrasyon ve postür bozukluğu gibi çeşitli mesleki risklere maruz kalan kişililerin, özellikle lomber diskopati başta olmak üzere diğer kas iskelet sistemi hastalıları açısından düzenli olarak taranması gerekmektedir. (FTR Bil Der 2012;15: 73-6)

ABSTRACT
Objective: Although musculoskeletal disorders are the most frequent type of occupational diseases in the world, a few datas is available on this topic in our country. In this study, we aimed to collect the diagnosis and demographic characteristics of patients who were hospitalized for occupational musculoskeletal disorders.

Methods: Patients who admitted to Physical Therapy and Rehabilitation Service of Ankara Occupational Diseases Hospital with a prediagnose of an occupational diseases were included in the study. Risk factors and occupational history were recorded for each patient.

Results: Distribution of symptoms for patients were as follows: %62 (n=55) lumbalgia, %20.4 cervical pain (n=17); %13.2 (n=11) numbness in hands; %9.6 (n=5) shoulder pain; %6 (n=5) elbow pain. The most frequent diagnose was lomber discopathy. The other frequent disorders were servical discopathy, shoulder disorders, tendinitis, CAT (carpal tunnel syndrome).

Conclusion: Workers who are exposed to excessive vibration, postural distortion and heavy lifting in bad working conditions shoulb be controlled periodically for musculoskeletal system diseases. (J PMR Sci 2012;15: 73-6)