ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Tekrarlayan Omuz Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Parsonage Turner Sendromu (Nöraljik Amiyotrofi)
A Rare Cause of Recurrent Shoulder Pain: Parsonage Turner Syndrome (Neuralgic Amyotrophy)
Makale Dili: TR
ÖZET
Parsonage Turner Sendromu, omuz kuşağında ani ağrı ile başlayan; gün veya aylar içerisinde kuvvet kaybına ilerleyen klinik bir sendromdur. Sıklığı 100 binde 1.64 olarak bildirilmiştir.Hastalığın seyri sırasında nadir de olsa rekürrensler gözlenebilir. Bu olgu sunumunda sol omuz ağrısı ve kolda güçsüzlük yakınmasıyla başvuran 51 yaşında erkek hastada, supraspinatus tendinitiyle birlikte klinik ve elektro fizyolojik incelemeler ile ikinci kez tekrarlayan, akut brakiyal pleksit tanısı konulmuştur. Parsonage – Turner sendromu omuz, kol ve skapula çevresinde ağrı ve kuvvetsizlik yakınması olan hastalarda mutlaka düşünülmesi gereken bir tanıdır. Tanı; dikkatli bir anamnez, klinik muayene, radyolojik ve laboratuar tetkikleri, EMG testi ile birlikte değerlendirilmelidir.Hastalık takibinde rekürrenslerin olabileceği, rotator kaf lezyonlarıyla birlikte de görülebileceği unutulmamalıdır.
ABSTRACT
Parsonage Turner syndrome is a clinical syndrome beginning with sudden pain in the shoulder region with a progressive loss of strength in days or months. The incidence is 1.64 per 100 thousand. During the course of the disease, recurrences are rarely observed.A 51-year-old male patient with complaints of pain in the left shoulder and weakness in the left arm was admitted to our hospital. He was diagnosed to have supraspinatus tendinitis. The clinical and the electro-physiological investigations have also revealed a recurrent acute brachial plexopathy. Parsonage - Turner syndrome should be considered in patients with shoulder pain and weakness in the arms and around the scapula. The diagnosis should be made with a carefully taken history, clinical examination, radiological and laboratory tests, and the EMG test. It should be kept in mind that recurrences may be encountered in the follow-up, and it can be accompanied by rotator cuff lesions.