Main Page | Editorial Board | Aims and Scope | Table of Contents | Archive | Search | Instructions to Authors | Sponsors | E-Mail
Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences ISSN: 1307-7384
2012, Volume 15, Number 3, Page(s) 081-085
[ Abstract ] [ PDF ]
Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Oral Glukozamin Sülfatın Ağrı, Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Sibel Mandıroğlu, Halil Uçan, Şafi Edemci, Aslı Mete Topçuoğlu
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, glukozamin sülfat, rehabilitasyon

Amaç: Osteoartrit (OA) eklemin yapısı ve işlevinde değişiklik oluşması ile karakterize, temel olarak eklem kıkırdağının dejeneratif bir hastalığıdır. Glukozamin sulfat (GS), OA için yaygın biçimde kullanılan destekleyici tedavi yöntemidir. Biz bu çalışmada 6 haftalık günlük 1500 mg oral GS'ın diz osteoartritine ilişkili bulguları olan hastalar üzerindeki kısa dönem etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya diz osteoartriti tanısı alan 100 hasta dahil edildi. Oral glukozamin sülfat, asetaminofen ve kuadriseps güçlendirme egzersizi verilen 50 kişi glukozamin sülfat tedavi grubu olarak, asetaminofen ve kuadriseps güçlendirme egzersizi verilen 50 kişi ise kontrol grubu olarak alındı. Girişte ve çıkışta tüm hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ), “Western Ontario McMaster” (WOMAC) skorları, visuel analog skalaları (VAS 0-10), 50 metre yürüme ve 10 basamak merdiven inip çıkma süreleri kaydedildi.

Bulgular: İki grubun giriş WOMAC(GS grup 48,26±14,20;kontrol grup 48,05±9,58) ve VAS ortalamaları (GS grup 7,74±1,3, kontrol grup 7,20±1,66) arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamasına rağmen, çıkış WOMAC (GS grup 39,87±9,41,kontrol grup 43,08±7,38 )ve VAS (GS grup 3,22±1,86, kontrol group 5,6±1,78) ortalamaları arasında istatistiksel açıdan GS grubu lehine anlamlı fark bulundu. Başlangıç 50 metre yürüme süreleri açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamasına rağmen, 6 hafta sonraki 50 metre yürüme süresi GS grubunda anlamlı olarak azalmıştı.

Sonuç: Glukozamin sülfatın, diz osteoartriti olan hastaların tedavisinde diğer tedavi seçeneklerine ilave olarak verilebilecek faydalı bir nutrisyonel destek olduğu kanısındayız. (FTR Bil Der 2012;15: 81-5)


[ Abstract ] [ PDF ]
[ Main Page | Editorial Board | About | Table of Contents | Archive | Search | Instructions to Authors | Sponsors | E-Mail ]