ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerAnkilozan Spondilit Hastalarında Telefon Takip Sisteminin Egzersiz Uyumu ve Hastalık Aktivitesine Etkisi-Açık Etiketli: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
The Effect of Telephone Follow-Up System on Exercise Compliance and Disease Activity in Ankylosing Spondylitis Patients-an Open-Label: Randomized Controlled Trial
Received Date : 23 Dec 2022
Accepted Date : 23 Mar 2023
Available Online : 27 Mar 2023
aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kırşehir, Türkiye bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İzzet Baysal Physical Treatment Training and Research Hospital, Bolu, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-95047 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):290-8
ÖZET
Amaç: Ankilozan spondilitte (AS) egzersiz tedavisi, tedavi kılavuzlarında şiddetle tavsiye edilmektedir ancak AS’de egzersiz tedavisine uyum düşüktür. Yapılan araştırmalar, bazı kronik hastalıklarda telefon takip sisteminin tedaviye uyumu artırdığını gösterse de AS’de telefon takip sisteminin etkisini gösteren veriler oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada, AS’li hastalarda telefon takip sisteminin egzersiz tedavi uyumuna ve hastalık aktivitesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, telefon takip sistemi olan 24 AS hastası ile AS tanısı alan 29 kontrol hastasının karşılaştırıldığı randomize kontrollü bir çalışma olarak tasarlandı. Hastalar 12 hafta boyunca takip edildi. Haftalık egzersiz süreleri, Bath Ankilozan Spondilit Hastalığı Aktivite İndeksi (BASHAİ) skorları ve haftalık analjezik miktarları klinik sonuç ölçütleriydi. Bulgular: Kontrol grubunda egzersiz süresinde anlamlı artış, BASHAİ skorunda ve analjezik miktarında anlamlı azalma olmadı. Ancak telefon takip sistemi grubunda 12 hafta sonunda başlangıca göre egzersiz süresinde anlamlı artış, BASHAİ skorunda ve analjezik miktarında anlamlı azalma saptandı. Sonuç: Telefon takip sistemi AS hastalarında egzersiz süresini etkin bir şekilde artırmakta, BASHAİ skorunu ve analjezik kullanımını azaltmaktadır.
ABSTRACT
Objective: Exercise therapy in ankylosing spondylitis (AS) is strongly recommended by treatment guidelines, but adherence and compliance with exercise therapy in AS are low. Although studies have shown that the telephone follow-up system increases treatment compliance in some chronic diseases, data showing the effect of the telephone follow-up system in AS are very limited. This study aimed to examine the effect of the telephone follow-up system on disease activity and exercise treatment compliance in patients with AS. Material and Methods: In this study, a randomized controlled study was designed comparing 24 AS patients with a telephone follow-up system and 29 control patients diagnosed with AS. Patients were followed up for 12 weeks. Weekly exercise durations, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) scores and weekly analgesic amounts were clinical outcome measures. Results: There was no significant increase in exercise duration, no significant decrease in BASDAI score, or the amount of analgesic in the control group. However, there was a significant increase in exercise duration, a significant decrease in the BASDAI score, and the amount of analgesic at the end of 12 weeks in the telephone follow-up system group compared to the baseline. Conclusion: The telephone call follow-up system effectively increases exercise duration and decreases BASDAI score and analgesic use in AS patients.