ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


YAZARLARA BİLGİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi; tümüyle elektronik ve ücretsiz ulaşılabilen, dört ayda bir olmak üzere senede üç kez yayımlanan Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği'nin süreli, bilimsel yayın organıdır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi; fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, romatoloji, spor hekimliği, nöroloji, aile hekimliği ve genel tıp uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. Dergi, bu konuların alan uzmanlarıyla birlikte; iş-meşguliyet tedavisi terapisti, fizyoterapistler, konuşma terapistleri, klinik psikologlar, hemşireler rehabilitasyon bilimi ile ilgilenen mühendisler ve araştırmacılara hitap etmektedir. Dergi'de yeni tekniklerin ve tedavi yöntemlerinin etkinliğini ta­nımlayan araştırma makalelerine yayın önceliği verilmektedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi; Orijinal Araştırma, Olgu Sunumu, Derleme, Editöryal Yorum, Editöre Mektup türlerinde yayımlanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve ingilizce'dir.

Dergi, yayımladığı makalelerde; konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Editörler ve yayınevi, reklam amacıyla verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Ancak, bu süreci aşarak ret edilmiş yazılar incelenmek üzere Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi'ne gönderilebilir. Daha önceki kongre, sempozyum gibi toplantılarda sunulmuş (sözlü ya da poster olarak) yazılar hakemlik işlevi için kabul edilebilmektedir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise editör ve en az yurt içi-yurt dışı iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanmaktadır.

YAYIN KURALLARI BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

 • Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı
 • Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
 • Son hâlini kabul etmelidir.
 • Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK

 • Dergi, "insan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin "GEREÇ ve YÖNTEMLER" bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "bilgilendirilmiş olur1' (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
 • Çalışmada "hayvan" öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin "GEREÇ ve YÖNTEMLER" bölümünde "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
 • Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan "bilgilendirilmiş olur" (informed consent) alınmalıdır.
 • Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
 • Makalede "etik kurul onayı" alınması gerekli ise alınan belge "online" olarak, http://www.jpmrs.org/ adresinde yer alan "Online Makale Gönder-Takip Et-Değerlendir" linkindeki bölümden makale ile birlikte gönderilmelidir.
 • Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kumlunun gerek görmesi hâlinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onay belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.

BİYOİSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME

İstatistiksel yöntemler açık bir şekilde anlatılmalıdır. Randomizasyon yöntemi detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. Randomize çalışmaların sonuçlarını sunar iken,  CONSORT akış şeması ve CONSORT denetim listesi doldurulmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p-0,025; p-0,524 gibi). Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

YAYIN HAKKI

1976 Copyright Act'e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yazarlar, http://www.jpmrs.org/copyright internet adresinden ulaşacakları "Yayın Hakları Devir Formu"nu doldurup, "online" olarak http://www.jpmrs.org/ adresinde yer alan "Online Makale Gönder-Takip Et-Değerlendir" linkindeki bölümden makale ile birlikte göndermelidirler.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Orijinal Araştırma: Yeni ve önemli, temel veya klinik bilgi sunmaktadır; önceki çalışmaları genişletir ve ilerletir veya klasik bir konuda yeni bir yaklaşım getirir. Figürler, tablolar ve kaynaklar yazıyı açıklamaya ve desteklemeye yetecek en az sayıda olmalıdır.

Olgu Sunumu: ilginç olguları, yeni fikirleri ve teknikleri tanımlamaktadır. Figürler, tablolar ve kaynaklar yazıyı açıklamaya ve desteklemeye yetecek en az sayıda olmalıdır ve kaynak sayısı 20'yi geçemez.

Editöryal Yorum: Editörler Kurulu, eğitim ve klinik uygulamalar konusunda kalifiye bir yazarı, belli bir konuda bilgilendirici bir yazı yazmaya çağırır.

Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanmaktadır. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilimi ve klinik uygulamaları hakkında olabilecek her türlü konu için güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

Editöre Mektup: Editörler Kurulu'nun onayı ile yayımlanmaktadır. Mektup, dergide yayımlanmış bir makaleye yorum niteliğinde ise hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar) tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir. Mektuplarda kelime sayısı 500 ile sınırlıdır, 1 tablo olabilir, kaynak sayısı 5'i geçemez.

YAZIM KURALLARI

Makalelerin hazırlanışı

Makaleler, "The Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org)" kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makalelerinizi tercihen ingilizce (ya da Türkçe) olarak 'doc' formatında gönderiniz. Gerekli formlara (Türkçe ve ingilizce) gönderim süresince internet üzerinden ulaşılacaktır.

Kısaltmalar: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar içir 'Bilimsel Yazım Kuralları" kaynağına başvurulabilir.

Başlık Sayfası: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, ORCID numaraları (https://orcid.org/register, kurumları, iş telefonu/GSM, e-posta ve yazışma adresi belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Özet: Özette çalışmanın amacı, ana bulguları ve sonuçları 250 kelimeden uzun olmayacak şekilde; “Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuç” alt başlıkları altında verilmelidir. Olgu sunumu ve derlemelerin özetleri 200 kelimeye kadar ve alt başlıksız olmalıdır. Tüm makalelerde hem Türkçe hem İngilizce özet bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Başlık sayfasına NLM's Permuted Medical Subject Headings (MeSH)'den 2-5 adet anahtar sözcük yazılmalıdır.

Metin: Makalenin metni "Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuç" olacak şekilde alt başlıklar hâlinde verilmelidir. Metinde yazarların kurumları hakkında bilgi bulunmamalıdır.

Girişte çalışmanın amacı ve gerekçesi özetlenmeli, sadece gerekli kaynaklar kullanılmalıdır.

Gereç ve Yöntemler bölümünde deneklerin seçim yöntemi açıkça belirtilmelidir. Kullanılan yöntem ve istatistikler için kaynaklar verilmelidir, insan çalışmalarında uygulamaların etik standartlar içinde olduğu bildirilmelidir.

Bulgular; metin, tablolar ve şekiller ile belli bir sırada sunulmalıdır. Metinde verilen bulgular tablolarda tekrarlanmamalıdır.

Sonuç'da; çalışmanın yeni ve önemli özellikleri vurgulanmalı, sonuçlar tartışılmalıdır. Gözlemler diğer çalışmalar ile ilişkilendirilmelidir.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalıdır. Tüm görseller yüksek çözünürlükte ve minimum 300 dpi olmalıdır. Dijital kamera ile alınmış, özellikle renkli resimler tercih edilmektedir ve bu renkli resimler nedeni ile yazarlardan ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. Resim ve grafik dosyalarınızı ayrı dosyalar hâlinde önceden hazırlayıp doğru sırada yollamaya lütfen dikkat ediniz. Makalenin kabulünden sonra görseller geri gönderilmemektedir.

Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

Finansman KaynağıProje için varsa tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır.

Çıkar Çatışması Tüm yazarlar çalışmalarında sonuçları veya yorumları etkilemek için yorumlanabilecek finansal veya diğer ilgili çıkarları makalelerinde açıklamalıdır.

Yazar KatkılarıYazar olarak belirtilen isimler yazarlık niteliği taşıyor olmalıdır; bu nitelikte olanların isimleri çalışmada sırayla bildirilmelidir. Yazarların sıralaması yardımcı yazarların ortak kararı olmalıdır. Yazarlar, ihtiyaç halinde yazar sıralamasını açıklamaya hazırlıklı olmalıdır.

Sorumlu yazar, çalışmanın yayımlanmasından sonra, ihtiyaç halinde veri ve ek bilgi sağlamalıdır.

Yazarlık kriterlerini sağlamayan her katkıdan çalışmanın “teşekkür” bölümünde bahsedilmelidir. Fon sağlamak, veri toplamak, araştırma grubunun genel danışmanlığını yapmak, yazınsal ve teknik düzenleme, dil redaksiyonu ve düzeltmeler tek başına yazarlık hakkı sağlamadığından “teşekkür” bölümünde bahsedilecek başlıklardır.

Kaynaklar: Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra "üst simge" olarak belirtilmelidir. Kaynaklarda, yazar sayısının üç veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri (soy isim, isim baş harfi) yazılmalıdır. Yazar sayısının üçten fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe makalelerde "ve ark.", ingilizce makalelerde ise "et al." eklenmelidir. Kaynaklar dikkatli bir şekilde kontrol edilecek ve yazarlardan tam metinleri istenebilecektir. NLM Index Medicus'tan alınan aşağıdaki örnekler şekil açısından kullanılabilir. Dergilerin isimleri Index Medicustaki gibi kısaltılabilir. Lütfer http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.html adresinden "List of Serials Indexed in Index Medicus"a bakınız.

Kaynaklar için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

 1. Dergilerdeki Makaleler için: Lin PY, Yang YR, Cheng SJ, et al. The relation between ankle impairments and gait velocity and symmetry in people with stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87:562-8.
 2. Kitaptan Alıntı için: Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p. 1079-138.
 3. Çeviri Kitaptan Alıntı için: Milkman HB, Sederer LI. Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri. Doğan Y, Özden A, izmir M (Çevirenler) 1. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1994, p.79-96.
 4. İnternet Kaynaklarından Alıntı için: Google Scholar: http://scholar.google.com.
 5. Kongre Bildirileri için: Felek S, Kılıç SS, Akbulut A, ve ark. Görsel halüsinasyonla seyreden birfligelloz olgusu. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özet Kitabı, 22-27 Eylül 2000, Antalya, Mars Matbaası, 1994, p.53-6.

Yazar kaynaklar listesinin doğruluğundan sorumludur.

İnternet Üzerinden Makale Gönderimi

Lütfen makale gönderimini, http://www.jpmrs.org adresinde yer alan "Online Makale Gönder-Takip Et-Değerlendir" linkinden yapınız. Herhangi bir sorun için yaziisleri@turkiyeklinikleri.com adresinden yardım isteyiniz.

Hakemlik İşlevi

Hakemler değerlendirme işlevini; e-posta ile gönderilen bilgilendirme mesajında yer alacak linkten kullanıcı adı ve şifreleri ile ya da www.jpmrs.org adresinde yer alan “Online Makale Gönder-Takip Et-Değerlendir” linkinden kullanıcı adı ve şifreleri ile yapacaklardır.

Hakemlik işlevi yazı hangi dilde gönderilmiş ise (İngilizce ya da Türkçe) o dilde yapılacaktır. E-dergimizin tüm aktiviteleri tamamen ücretsizdir.

Dağıtım

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, yılda üç kez ve bir cildi bir yılda tamamlanmak üzere 1998 yılından beri yayımlanmaktadır. Tamamen elektronik ortama 2007 yılında geçmiştir. 2010 yılından itibaren hem elektronik ortamda hem de basılı materyal olarak yayımlanmakta iken, 2012 yılından itibaren sadece elektronik ortamda okuyucuya ulaşmaktadır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Bu e-dergide yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur, yayımcı olarak e-dergi bu içeriklerden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Herhangi bir sorun için lütfen aşağıdaki telefon ya da e-posta ile iletişime geçiniz: Telefon:+90 312286 56 56 Faks: +90 312 220 04 70 E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com