ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerCOVID-19 Pandemi Sürecinde Hastanede İntravenöz Biyolojik Ajan Tedavilerinin Güvenirliği
Patient Compliance and Safety of Intravenous Biological Drug Treatments in Hospital During the COVID-19 Pandemic
Received Date : 21 Jun 2021
Accepted Date : 08 Dec 2021
Available Online : 20 Dec 2021
aDepartment of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, TURKEY bDepartment of Physical Therapy and Rehabilitation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, TURKEY cDepartment of Gastroenterology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-85092 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(2):158-65
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, inflamatuar romatizmal veya bağırsak hastalıkları olan hastalarda, koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] pandemisi sırasında hastanede intravenöz (IV) biyolojik ilaçların güvenliğini ve tedavi uyumunu değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Hastaların kayıtları 11.03.2020-30.09.2020 tarihleri arasında hastane elektronik veri tabanından geriye dönük olarak tarandı. İnflamatuar romatizmal veya bağırsak hastalığı olan ve IV biyolojik tedavi uygulanan hastalar çalışmaya dâhil edildi. Demografik ve klinik verilerle COVID-19 enfeksiyonuna ilişkin bilgiler kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 103 hastanın yaş ortalaması 45,3 (minimum-maksimum: 18-76 yıl) ve 53’ü (%51,5) kadındı. Hastaların çoğunluğu (87 hasta, %84,5) ankilozan spondilit, romatoid artrit, ülseratif kolit ve Crohn hastalığından oluşuyordu. Pandemi döneminde, 77 (%74,8) hasta rutin takibe devam etti, 18 (%17,5) hasta takip aralığını uzattı ve 8 (%7,7) hasta takibi bıraktı. On iki (%11,6) hastada sekonder yanıtsızlık, alerjik reaksiyon veya ilaç bulunamaması nedeniyle biyolojik ajanlar değiştirildi. Bu dönemde, 6 hastaya COVID-polimeraz zincir reaksiyonu [polymerase chain reaction (PCR)] testi yapıldı ve 2 hastada pozitif çıktı. Bunlar sırasıyla romatoid artrit ve sistemik skleroz tanısı ile infliksimab ve rituksimab tedavisi alıyorlardı. COVID-19 tedavisinin sonunda da aynı tedaviye devam ettiler. Sonuç: Bu çalışma, hastaların çoğunun rutin takip ve tedaviye devam ettiğini ve bu tedavilerin COVID-19 riskini artırmadığını göstermiştir. Bu nedenle IV biyolojik tedavilerin pandemi sürecinde güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.
ABSTRACT
Objective: To evaluate compliance and safety of treatments with intravenous (IV) biological drugs in hospital during the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic in patients with inflammatory rheumatic or bowel diseases. Material and Methods: The records of patients were retrospectively scanned from the hospital electronic database between 11.03.2020-30.09.2020. The patients with inflammatory rheumatic or bowel diseases who received IV biological therapy were included in the study. Demographic and clinic data, and information about COVID-19 infection were recorded. Results: The mean age of 103 patients included in the study was 45.3 years (minimum-maximum: 18-76 years) and 53 (51.5%) were women. The majority of patients (87 patients, 84.5%) consisted of ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, and Crohn’s disease. During the pandemic period, 77 (74.8%) patients continued routine follow-up, 18 (17.5%) patients extended the interval between visits, and 8 (7.7%) patients stopped follow-up. The biological drugs were switched to another in 12 (11.6%) patients due to secondary unresponsiveness, allergic reaction or unavailable drug. In this period, 6 patients were made COVID-polymerase chain reaction test and it was positive in 2 patients. They were receiving infliximab and rituximab treatment with the diagnosis of rheumatoid arthritis and systemic sclerosis, respectively. They continued the same treatment at the end of COVID-19 treatment. Conclusion: This study showed that most of the patients continued to routine follow-up and treatment, and these treatments did not increase the risk of COVID-19. Therefore, we think that IV biological treatments can be safely used during the pandemic process.