ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerFibromiyaljisi Olan ve Olmayan Postmenopozal Osteoporotik Kadın Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Vitamin D Levels of Postmenopausal Osteoporotic Female Patients with and Without Fibromyalgia
Received Date : 08 Nov 2023
Accepted Date : 08 Feb 2024
Available Online : 15 Feb 2024
aEvliya Çelebi Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Kütahya, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-100230 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, osteoporoz tanısı alan postmenopozal kadın hastalarda fibromiyalji sıklığı ile D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Katılımcıların öncelikle yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, medeni durum ve beden kitle indeksi (BKİ), menopoz ve menarş yaşı, kullandıkları ilaçlar, kronik hastalıkları, vertebra ve vertebra dışı osteoporotik kırık bilgileri kaydedildi. Hastaların daha sonra fibromiyalji sendromu “2016 American College of Rheumatology” kriterlerine göre değerlendirilerek, fibromiyalji sendromu olan ve olmayanlar belirlendi. Tüm hastaların kan 25(OH) D vitamini düzeyleri dosyalarına kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 68 postmenopozal osteoporotik kadının 23’ünde (%33,8) fibromiyalji saptandı. Hastaların 40’ında D vitamini düzeyi 20 ng/mL’nin altında saptandı (%58,8). Fibromiyalji tanısı alan ve almayanların yaş, boy, kilo, eğitim düzeyi, medeni durum, BKİ, menopoz ve menarş yaşı veya L1-L4 ve femur toplam kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerlerinde anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Düşük D vitamini düzeyi ile fibromiyalji sıklığı arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p=0,806). Fibromiyalji tanısı alan ve almayanların femur boynu T skorları ile femur boynu KMY’leri arasında anlamlı fark saptandı. Femur boynu T skoru değeri fibromiyalji sendromu eşlik eden hastalarda daha yüksek bulundu. Sonuç: Bu çalışmada, osteoporoz tanılı kadın hastalarda fibromiyalji görülme sıklığı daha yüksek bulunmasına rağmen osteoporoz tanılı hastalarda D vitamini düzeyleri ile fibromiyalji varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
ABSTRACT
Objective: To investigate the relationship between the frequency of fibromyalgia and vitamin D levels in postmenopausal female patients diagnosed with osteoporosis. Material and Methods: The participants’ demographic data were first taken, including age, sex, education level, occupation, marital status and body mass index (BMI), age of menopause and menarche, drugs used, chronic diseases, and data on any osteoporotic fractures. The patients were then evaluated according to the fibromyalgia-syndrome 2016 American College of Rheumatology criteria, and those with and without fibromyalgia syndrome were identified. Blood 25(OH) vitamin D levels of all patients were recorded in their files. Results: Of the 68 women in the study, 23 had fibromyalgia (33.8%). Vitamin D levels were lower than 20 ng/mL in 40 of the patients (58.8%). No significant differences were noted in the age, height, weight, education level, marital status, BMI, age of menopause and menarche, or the total bone mineral density (BMD) values in L1-L4 and the femurs of those diagnosed and not diagnosed with fibromyalgia (p>0.05). No significant association was found between low vitamin D levels and the frequency of fibromyalgia (p=0.806). Significant differences were noted between the femur neck T-scores and femur neck BMDs of those diagnosed and not diagnosed with fibromyalgia. The femoral neck T score was found to be higher in patients with fibromyalgia. Conclusion: There was a greater prevalance of fibromyalgia in patients with osteoporosis in the present study, although no significant association was identified between vitamin D levels and the presence of fibromyalgia in the patients with osteoporosis.