ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerKronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Treatment Results in Patients with Chronic Low Back Pain
Received Date : 04 Oct 2023
Accepted Date : 23 May 2024
Available Online : 29 May 2024
aŞanlıurfa Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şanlıurfa, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-99797 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Bel ağrısı, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen ve iş gücü kaybına neden olan küresel rahatsızlıklardan biridir. Bu çalışmadaki amaç, kronik bel ağrısı (KBA) olan hastaların tedavi sonuçlarını fonksiyonellik ve ağrı yönünden karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya lomber disk hernisine bağlı KBA tanısı almış 74 hasta dâhil edildi. Hastalar uygulanan tedaviye göre 2 gruba ayrıldı. En az 75 mg en fazla 300 mg pregabalin kullanan hastalar Grup 1, nonsteroidal antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımı ile birlikte fizik tedavi uygulaması almış olan hastalar Grup 2 olarak değerlendirildi. Katılımcılara tedavi öncesi ve sonrası uygulanan İstanbul Bel Ağrısı Skalası [İstanbul Low Back Pain Scale (ILBPS)] ve Oswestry Skalası (OS) skorları incelendi. Tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm katılımcıların tedaviden fayda gördüğü, ILBPS ve OS’de istatistiksel anlamlı düzeyde azalma meydana geldiği gözlemlendi (p<0,001). Tedavi öncesi ILBPS ve OS evreleri Grup1’de daha yüksekti. Grup 1 hastalarında tedavi sonrası ILBPS ve OS’deki değişimin Grup 2 hastalara göre anlamlı yüksek olduğu bulundu (p<0,001). Sonuç: Bu çalışmada, KBA’da radikülopati varlığında tek başına pregabalin kullanımının hastaya fonksiyonellik anlamında fayda sağladığı, radikülopati olmayan lomber diskopatili hastalarda ise hem NSAİİ’lerin hem de fizik tedavi uygulamalarının fonksiyonelliği önemli ölçüde iyileştirebildiği gözlemlendi. Lomber diskopati sebepli KBA olan hastalarda tedavi planlaması yapılırken, radikülopati göz önünde bulundurulmalı, NSAİİ ve fizik tedavi yanıtsız hastalarda pregabalin tedavisi düşünülmelidir.
ABSTRACT
Objective: Low back pain is one of the global ailments that negatively affect daily life activities and cause loss of workforce. The aim of this study was to compare the treatment outcomes of patients with chronic low back pain (CLBP) in terms of functionality and pain. Material and Methods: The study included 74 patients diagnosed with CLBP due to lumbar disc herniation. Patients were divided into 2 groups according to the treatment administered. Patients who received at least 75 mg and at most 300 mg of pregabalin were classified as Group 1, and patients who received nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and physical therapy were classified as Group 2. İstanbul Low Back Pain Scale (ILBPS) and Oswestry Scale (OS) scores were analyzed before and after treatment. Pre- and post-treatment values were compared. Results: It was observed that all participants benefited from the treatment and there was a statistically significant decrease in ILBPS and OS. (p<0.001). Pre-treatment ILBPS and OS stages were higher in Group 1. It was found that the change in ILBPS and OS after treatment was significantly higher in Group 1 patients than in Group 2 patients (p<0.001). Conclusion: In this study, it was observed that the use of pregabalin alone in the presence of radiculopathy in CLBP was beneficial in terms of functionality, whereas in patients with lumbar discopathy without radiculopathy, both NSAIDs and physical therapy applications could significantly improve functionality. Radiculopathy should be considered in the treatment planning of patients with CLBP due to lumbar discopathy, and pregabalin treatment should be considered in patients who do not respond to NSAIDs and physical therapy.