ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerLomber Epidural Enjeksiyon Uygulanan Hastalarda Sinir Kökü Sedimantasyon İşareti ve Beyin Omurilik Sıvısı Sinyal Kaybı Belirtisinin Tedavi Başarısı ile İlişkisi
The Relationship between Nerve Root Sedimentation Sign and Cerebrospinal Fluid Signal Loss Sign with Treatment Success in Patients Undergoing Lumbar Epidural Injections
Received Date : 31 May 2023
Accepted Date : 25 Jun 2023
Available Online : 07 Jul 2023
aDepartment of Pain Medicine, Adıyaman University Training and Research Hospital, Adıyaman, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-98257 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):321-7
ÖZET
Amaç: Sinir kökü sedimantasyon işareti (SKSİ) ve beyin omurilik sıvısı sinyal kaybı işaretinin (BOSSK), lomber spinal stenoz (LSS) tedavisinde interlaminar lumbar epidural steroid enjeksiyonlarının (İLESE) kısa vadeli sonuçlarını tahmin edip edemeyeceğini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya LSS tanısı alan ve İLESE uygulanan toplam 73 hasta dâhil edildi. Başarılı ağrı yönetimi, İLESE’den bir ay sonra vizüel analog skala skorunda ≥%50 azalma olarak belirlendi. Hastalar başarılı ve başarısız olarak iki gruba ayrıldı. SKSİ ve CFSLS iki grup arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Başarılı gruptaki hastaların %62,2’sinde, başarısız gruptaki hastaların ise %32,1’inde SKSİ pozitifti ve gruplar arasında SKSİ varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,017). Başarılı gruptaki hastaların %62,2’sinde, başarısız gruptaki hastaların ise %57,11’inde BOSSK pozitifti ve BOSSK pozitifliğine göre gruplar arasında istatistiksel fark yoktu (p=0,806). Sonuç: İLESE’den bir ay sonra pozitif SKSİ’li hastalarda negatif SKSİ’li hastalara göre bel/bacak ağrısı daha fazla azaldı. SKSİ, LSS’li hastalarda İLESE tedavisinin kısa süreli başarısını öngörmede değerli bir işaret olabilir.
ABSTRACT
Objective: This study aimed to determine whether nerve root sedimentation sign (NRSS) and cerebrospinal fluid signal loss sign (CFSLS) could predict the short-term outcomes of interlaminar lumbar epidural steroid injections (ILESIs) in the treatment of lumbar spinal stenosis (LSS). Material and Methods: In this retrospective study, a total of 73 patients who were diagnosed with LSS and underwent ILESIs were included. Successful pain management was determined as a decrease of ≥50% in visual analogue scale scores 1 month after ILESIs. The patients were divided into successful and unsuccessful treatment groups and the findings of NRSS and CFSLS were compared between the two groups. Results: While 62.2% of patients in the successful group had a positive NRSS, 32.1% of patients in the unsuccessful group had a positive NRSS and the difference was statistically significant (p=0.017). The CFSLS was positive for 62.2% of patients in the successful group compared to 57.11% of patients in the unsuccessful group and this difference was not statistically significant (p=0.806). Conclusion: One month after ILESI, low back/leg pain decreased more in patients with positive NRSS than in patients with negative NRSS. The NRSS might be a valuable sign in predicting the success of ILESI treatment among patients with LSS.