ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerLomber ve Lumbosakral Disk Herniasyon Cerrahisi Sonrası Nörojenik Mesaneli Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma
Evaluation of Patients with Neurogenic Bladder Following Lumbar and Lumbosacral Disc Herniation Surgery: A Retrospective Cross-Sectional Study
Received Date : 18 May 2023
Accepted Date : 22 Aug 2023
Available Online : 08 Sep 2023
aRepublic of Türkiye Ministry of Youth and Sports, Ankara, Türkiye bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-98028 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2024;27(1):49-55.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, lomber ve lumbosakral disk hernisi cerrahisi sonrası hastaların böbrek, mesane fonksiyonları ve ürodinamik özelliklerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya lomber disk hernisi cerrahisi geçirmiş 28 hasta dâhil edildi. Demografik ve klinik veriler toplandı. Alt gruplarda cinsiyet, mesane dolum hissi ve postoperatif süreye göre veri karşılaştırmaları yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 52,9±12,7 yıl olan toplam 28 (16 erkek, 12 kadın) hasta çalışmaya alındı. Lomber disk operasyonundan bu yana geçen ortalama süre 26,1±27,1 ay idi. Hastalar hastalık süresine göre (<6 ay, ≥6 ay) iki gruba ayrıldığında, başvuru sırasındaki boşaltma yönteminde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p=0,024). Benzer şekilde, hastalar cinsiyete göre (erkek-kadın) iki gruba ayrıldığında başvuru sırasındaki boşaltma yönteminde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p=0,049). Kalıcı üretral kateter kullanım sıklığı erkek hastalarda ve hastalık süresi <6 ay olan hastalarda daha yüksek iken, katetersiz spontan işeme/boşaltma sıklığı kadın hastalarda ve hastalık süresi ≥6 ay olan hastalarda daha yüksekti. Sonuç: Postoperatif süresi kısa olan hastalarda ve erkek hastalarda daha yüksek kalıcı üretral kateter kullanım sıklığı gözlendi. Kalıcı üretral kateter kullanan hastaların en kısa sürede değerlendirilmesi ve spontan işeme veya aralıklı kateterizasyona geçilmesi, bu hastalarda kalıcı üretral kateterin yan etkilerini azaltacaktır.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to explore the urodynamic features and renal/bladder functions in patients following lumbar or lumbosacral disc herniation surgery. Material and Methods: This retrospective study included 28 patients with a history of lumbar disc herniation surgery. Demographic and clinical data were collected. Data comparisons were performed in the subgroups according to gender, bladder filling sensation, and postoperative duration. Results: A total of 28 patients (16 males, 12 females) with a mean age of 52.9±12.7 years were enrolled. The mean duration since the lumbar disc operation was 26.1±27.1 months. When the patients were separated into two groups with respect to postoperative duration (<6 months, ≥6 months) statistically significant difference was observed in emptying method at admission (p=0.024). Similarly, when the patients were separated into two groups with respect to gender (male-female) statistically significant difference was observed in emptying method at admission (p=0.049). Frequency of indwelling urethral catheter use was higher in male patients and in patients with postoperative duration <6 months while spontaneous voiding/emptying without catheter frequencies were higher in female patients and in patients with a postoperative duration of ≥6 months. Conclusion: Higher indwelling urethral catheter frequencies observed in patients with short postoperative duration and in male patients. Evaluation of the patients with indwelling urethral catheters as soon as possible and shifting to spontaneous voiding or intermittent catheterisation will diminish the side effects of indwelling urethral catheters in these patients.