ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerMikroişlemcili Diz Protezleri Hakkında Eğitim ve Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
YouTube as a Source of Education and Information About Microprocessor Knee Prostheses
Received Date : 24 Feb 2024
Accepted Date : 29 May 2024
Available Online : 31 May 2024
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2024-102385 - Makale Dili: TR
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: YouTube, dünyadaki en popüler ve en büyük paylaşım sitelerinden biridir. İnternet geniş bir sağlık bilgi hizmeti sunmaktadır, fakat bu bilgilerin güvenilirliğini belirlemek oldukça zordur. Bu çalışmanın amacı, YouTube’da mikroişlemcili diz protezleri ile ilgili mevcut olan bilgilerin güvenilirliğini, kalitesini ve içeriğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 27 Ağustos 2023 tarihinde “Microprocessor Prosthetic Knee’’ anahtar kelimesi kullanılarak You- Tube taraması yapılıp videolar belirlendi. Kesitsel bir çalışma olarak dizayn edildi. Videolarla ilişkili olarak süre (dk), görüntülenme sayısı, video yüklendikten sonra geçen süre (gün), beğenilme sayısı ve yorum sayısı kaydedildi. Videolardaki bilgilerin güvenilirliği ve eğitim kalitesi Amerikan Tıp Derneği Dergisi [Journal of the American Medical Association (JAMA)] kriterleri, modifiye DISCERN ve Global Kalite Ölçeği (GKÖ) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Mikroişlemcili diz protezleri konusu ile ilişkili 60 video tarandı ve belirlenen kriterlere uygun olan toplam 28 video değerlendirmeye alındı. Bu videoların oldukça az bir kısmı doktor (%7,1) ve doktor olmayan sağlık personeli (%14,3) tarafından paylaşılmıştı. Videoların %78,6’sı düşük kalite ve %7,1’i yüksek kalitedeydi. Video kaynakları arasında JAMA, GKÖ ve modifiye DISCERN skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,001). Sonuç: Mikroişlemcili diz protezleri ile ilgili You- Tube platformunda değerlendirilen videoların az bir kısmı yüksek kalitedeydi. Kalite ve güvenilirliği yüksek olan videolar doktor ve doktor olmayan sağlık çalışanları tarafından paylaşılan videolardı. İnternet kullanıcıları sağlık alanında arama yaparken video kaynaklarının önemli olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Alanında uzman sağlık çalışanları tarafından paylaşılan videoların sayısının artması teşvik edilmelidir.
ABSTRACT
Objective: YouTube is one of the most popular and largest sharing sites in the world. The internet offers a wide range of health information services, but it is very difficult to determine the reliability of this information. The aim of this study was to evaluate the reliability, quality and content of the information available on YouTube about microprocessor knee prostheses. Material and Methods: On August 27, 2023, videos were determined by searching YouTube using the keyword “Microprocessor Prosthetic Knee”. It was designed as a cross-sectional study. Duration (min), number of views, time elapsed after the video was uploaded (days), number of likes, and number of comments were recorded in relation to the videos. The reliability of the information in the videos and the quality of education were evaluated using the Journal of the American Medical Association (JAMA) criteria, modified DISCERN and Global Quality Scale (GQS). Results: A total of 60 videos related to the topic of microprocessor knee prostheses were screened, and a total of 28 videos that met the inclusion criteria were evaluated. A very small number of these videos were shared by physicians (7.1%) and non-physician healthcare professionals (14.3%). 78.6% of the videos were low quality and 7.1% were high quality. There was a statistically significant difference between video sources in terms of JAMA, GQS and modified DISCERN scores (p=0.001). Conclusion: Few of the videos evaluated on the YouTube platform about microprocessor knee prostheses were of high quality. The videos with high quality and reliability were videos shared by physicians and non-physician healthcare professionals. Internet users should be informed that video sources are important when searching in the field of health. Increasing the number of videos shared by healthcare professionals who are experts in their field should be encouraged.