ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerNorthwick Park Boyun Ağrısı Anketi Türkçe Formunun Kültürler Arası Çevirisi, Geçerliliği ve Güvenilirliği
Cross-Cultural Translation, Validity and Reliability of the Turkish Version of the Northwick Park Neck Pain Questionnaire
Received Date : 04 Nov 2022
Accepted Date : 14 May 2023
Available Online : 23 May 2023
aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Romatology, Bezmiâlem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye bDepartment of Biostatistics, Bezmiâlem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-94174 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):282-9
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Northwick Park Boyun Ağrısı Anketi’ni [Neck Pain Questionnaire (NPQ)] Türkçeye çevirmek ve Türk popülasyonunda boyun ağrısı olan hastalar arasında güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya en az 3 aydır kronik boyun ağrısı olan 100 kişi (67 kadın, 33 erkek) dâhil edildi. Tüm katılımcılardan NPQ, Boyun Özürlülük İndeksi [Neck Disability Index (NDI)] ve Boyun Ağrısı ve Özürlülük Ölçeği’ni [Neck Pain and Disability Scale (NPDS)] başvuru gününde ve bir hafta sonra doldurmaları istendi. Güvenirliğin değerlendirilmesi için test-tekrar test ve iç tutarlılık analizleri uygulanmıştır. Test-tekrar test analizi, sınıf içi korelasyon katsayısı [intraclass correlation coefficient (ICC)] yöntemi (%95 güven aralığı) kullanılarak değerlendirildi. İç tutarlılık için Cronbach alfa katsayısı değeri hesaplanmıştır. Yakınsak geçerlilik için Spearman korelasyon katsayısı analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmada ortalama yaş 46,68±12,11 yıl idi. NPQ iyi bir iç tutarlılığa (Cronbach alfa=0,704) ve mükemmel test-tekrar test güvenilirliğine (ICC=0,995) sahipti. NPQ ile NDI arasındaki Spearman korelasyon katsayısı 0,648 ve NPQ ile NPDS arasındaki Spearman korelasyon katsayısı 0,811 olarak hesaplandı. Bu sonuçlar, NPQ’nun NDI ve NPDS ile çok iyi korele olduğunu gösterdi (p<0,001). Sonuç: Sonuçlarımız, NPQ’nun Türkçe versiyonunun güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu göstermektedir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to translate the Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPQ) into the Turkish language and assess its reliability and validity among patients with neck pain in the Turkish population. Material and Methods: One hundred subjects (67 female, 33 male) who had chronic neck pain for at least 3 months were included in this study. All participants were asked to complete the NPQ, the Neck Disability Index (NDI) and Neck Pain and Disability Scale (NPDS) on the day of admission, and one week later. The test-retest and internal consistency analyses were applied for the assessment of reliability. The test-retest analysis were assessed by using the intraclass correlation coefficient (ICC) method (95% confidence interval). The value of Cronbach’s alpha coefficient was calculated for internal consistency. Spearman’s correlation coefficient analysis was used for convergent validity. Results: The mean age was 46.68±12.11 years in the study. The NPQ had a good internal consistency (Cronbach alpha=0.704) and excellent test-retest reliability (ICC=0.995). Spearman’s correlation coefficient of the NPQ with the NDI was calculated at 0.648 and Spearman’s correlation coefficient of the NPQ with the NPDS was calculated at 0.811. These results showed that the NPQ is very good correlated with the NDI and the NPDS (p<0.001). Conclusion: Our results suggest that the Turkish version of the NPQ is a reliable and valid instrument.