ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerOmuz Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Ultrason Eşliğinde Yapılan Subakromiyal, Akromiyoklavikular ile Subakromiyal Enjeksiyon ve Supraskapular Sinir Bloğunun Etkinliğinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü, Tek Kör, Klinik Çalışma
Comparison of the Effectiveness of the Ultrasound- Guided Subacromial, Acromioclavicular with Subacromial Injection and Suprascapular Nerve Block in Patients with Shoulder Subacromial Impingement Syndrome: A Randomized Controlled, Single Blind, Clinical T
Received Date : 31 Mar 2023
Accepted Date : 28 Aug 2023
Available Online : 11 Sep 2023
aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Türkiye bPrivate Physician, Bursa, Türkiye cDepartment of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-97168 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Subakromiyal sıkışma sendromunun [subacromial impingement syndrome (SIS)] ana girişimsel tedavi teknikleri, subakromiyal (SA) enjeksiyonu ve supraskapular sinir bloğudur [suprascapular nerve block (SSNB)]. Ayrıca akromiyoklavikular eklem [acromioclavicular joint (ACJ)] patolojileri SIS ile ortak bir etiyolojik faktör olabilir ve tedavi yönetiminde dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, SIS tedavisinde SA enjeksiyonu, ACJ ve SA enjeksiyonu (ACJ+SA) ve SSNB’nin etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif, randomize, kontrollü çalışma, SIS ile ilişkili kronik omuz ağrısı olan 90 hastayı içermektedir. Hastalar 3 gruba; Grup SA (n=30) ultrason (US) eşliğinde SA enjeksiyonu, Grup SA+ACJ (n=30) US eşliğinde SA+ACJ enjeksiyonu ve Grup SSNB (n=30) US eşliğinde SSNB enjeksiyonu yapılan gruplar olarak ayrıldı. İzlem parametreleri, tedavi öncesi ve tedavi sonrası 2, 4, 12 ve 24. haftalarda ölçülen görsel analog skala [visual analogue scale (VAS)], Omuz Ağrısı ve Disabilite İndeksi [Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)] ve Kısa Form-12 [Short Form-12 (SF-12)] skorlarıydı. Bulgular: SA+ACJ ve SSNB gruplarında tedavi sonrası tüm ölçüm zamanlarında VAS ve SPADI skorları tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,001). Grup SA’nın 24. hafta takiplerinde her iki ölçüm skorlarında düşüş devam etmedi (p>0,05). Her üç grubun SF-12 puanları tüm ölçüm zamanlarında başlangıca göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001). Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, SA, SA+ACJ enjeksiyonu ve SSNB uygulamasının SIS tanılı hastalarda kısa dönemde ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkilerinin olduğunu, uzun dönem takiplerde ise sadece SA+ACJ enjeksiyonu ve SSNB etkinliğini koruduğunu düşündürmektedir.
ABSTRACT
Objective: The main interventional therapeutic techniques of subacromial impingement syndrome (SIS) are subacromial (SA) injection and suprascapular nerve block (SSNB). Also, acromioclavicular joint (ACJ) pathologies may be a common etiological factor with SIS and should be considered in treatment management. This study aimed to investigate the efficacy of SA injection, ACJ and SA injection (ACJ+SA), and SSNB in the treatment of SIS. Material and Methods: This prospective, randomized, controlled trial included 90 patients with chronic shoulder pain associated with SIS. The patients were divided into three groups: Group SA (n=30) receiving ultrasound (US)-guided SA injection, Group SA+ACJ (n=30) receiving US-guided SA+ACJ injection, and Group SSNB (n=30) receiving US-guided SSNB. Follow-up parameters were visual analogue scale (VAS), Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) and Short Form-12 (SF-12) scores measured before treatment and at the posttreatment 2nd week, 4th, 12th and 24th week. Results: In SA+ACJ and SSNB groups, VAS and SPADI scores were found to be statistically significantly lower than before treatment at all measurement times after treatment (p<0.001). The decrease in both measurement scores did not continue at the 24th week follow-up of Group SA (p>0.05). The SF-12 scores of all three groups were significantly higher than the baseline at all measurement times (p<0.001). Conclusion: The findings of this study suggest that SA, SA+ACJ injection and SSNB application have positive effects on pain, function and quality of life in patients with SIS in the short term, while only SA+ACJ injection and SSNB maintain their effectiveness in long-term follow-ups.