ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerSemptomatik Diz Osteoartritli Kadınlarda Fonksiyonel Mobilite ile İlişkili Faktörler
Factors Associated with Functional Mobility in Women with Symptomatic Knee Osteoarthritis
Received Date : 12 Dec 2020
Accepted Date : 24 Feb 2021
Available Online : 08 Mar 2021
aİstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training Research Hospital, İstanbul, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-80570 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Diz osteoartriti, kadınlarda daha fazla ağrı ve sakatlığa neden olur. Çalışma, semptomatik diz osteoartriti olan kadınlarda fonksiyonel mobilite ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, diz osteoartriti olan 78 kadın dâhil edildi. Fonksiyonel mobilite ve denge, Timed Up and Go testi ve Berg Denge Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca Diz Yaralanması ve Osteoartrit Sonuç Ölçeği ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Ortalama yaş 64,9±7,5 idi. Ortalama hastalık süresi 7,9±6,7 yıldı. Ortalama beden kitle indeksi 32,4±5,2 kg/m² idi. Timeed Up and Go test süresi ortalama 32,5±5,2 sn idi. Ortalama Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği-Anksiyete ve Depresyon puanları sırasıyla 9,3±5,7 ve 6,5±4 idi. Ortalama Berg Denge Ölçeği puanı 49,4±6,5 idi. Timed Up and Go test süresi ile yaş, beden kitle indeksi, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Anksiyete ve Depresyon, Berg Denge Ölçeği, Diz Yaralanması ve Osteoartrit Sonuç Ölçeği semptom ve yaşam kalitesi arasında anlamlı korelasyonlar bulundu (korelasyon katsayıları, sırasıyla 0,357, 0,240, 0,302, 0,246, -0,379, -0,236 ve -0,229). İkili lojistik regresyon analizi, Berg Denge Ölçeğinin anormal Timed Up and Go için önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur (Hosmer-Lemeshow testi p=0,440) Sonuç: Semptomatik diz osteoartriti olan kadınlarda düşük fonksiyonel mobilite, ileri yaş, yüksek vücut kitle indeksi, bozulmuş duygusal durum, bozulmuş denge ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Azalmış denge, fonksiyonel hareketlilik için en önemli risk faktörüydü.
ABSTRACT
Objective: Knee osteoarthritis causes more pain and disability in women. The study aims to investigate the factors associated with functional mobility in women with symptomatic knee osteoarthritis. Material and Methods: This cross-sectional study included 78 women with knee osteoarthritis. Functional mobility and balance were evaluated using Timed Up and Go test and Berg Balance Scale. Moreover, Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Scale and Hospital Anxiety and Depression Scale were used. Results: The mean age was 64.9±7.5. The mean disease duration was 7.9±6.7 years. The mean body mass index was 32.4±5.2 kg/m². The mean Timed Up and Go test duration was 32.5±5.2 s. The mean Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety and Depression scores were 9.3±5.7 and 6.5±4, respectively. The mean Berg Balance Scale score was 49.4±6.5. Significant correlations were found between Timed Up and Go test time and age, body mass index, Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety and Depression, Berg Balance Scale, Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Scale symptom and quality of life (the correlation coefficients were 0.357, 0.240, 0.302, 0.246, -0.379, -0.236 and -0.229, respectively). The binary logistics regression analysis revealed that Berg Balance Scale was an important risk factor for abnormal Timed Up and Go (Hosmer-Lemeshow test p=0.440) Conclusion: Low functional mobility in women with symptomatic knee osteoarthritis is associated with advanced age, high body mass index, impaired emotional state, impaired balance and poor quality of life in this study. Poor balance was the most important risk factor for functional mobility.