ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerServikal veya Torakal Düzey Omurilik Yaralanması Sonrası Hastalarda Solunum Egzersizlerinin Solunum Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Breathing Exercises on Respiratory Functions and Quality of Life in Patients After Cervical or Thoracal Level Spinal Cord Injury
Received Date : 04 Apr 2023
Accepted Date : 24 Jun 2023
Available Online : 07 Jul 2023
aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Van Training and Research Hospital, Van Türkiye bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Therapy Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye cDepartment of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye dClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Therapy Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-97107 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):314-20
ÖZET
Amaç: Servikal veya torakal seviye omurilik yaralanması [spinal cord injury (SCI)] olan hastalarda solunum egzersizlerinin solunum fonksiyonu, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmak ve 2 grupta bu parametrelerdeki değişiklikleri karşılaştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Rehabilitasyon hastanemize başvuran nörolojik lezyon düzeyi C4-T12 olan 32 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalar servikal ve torakal yaralanma olarak 2 gruba ayrıldı. Solunum fonksiyonları değerlendirildikten sonra tüm hastalara 4 hafta süreyle günde 3 kez 20 dk solunum egzersizleri ve nörolojik rehabilitasyon verildi. Dört hafta sonunda solunum fonksiyon testleri tekrarlandı. Sonuçlar temel verilerle karşılaştırıldı. Yaşam kalitesi kısa form-36 [short form-36 (SF-36)] ile değerlendirildi. Fonksiyonel durum, SCI ölçüm III (SCIM III) ile değerlendirildi. Bulgular: Rehabilitasyon programı sonunda solunum fonksiyonları anlamlı olarak arttı (p<0,05). Ancak solunum parametrelerindeki iyileşme torakal yaralanma grubunda servikal gruba göre daha yüksekti (p<0,05). Her iki grubun SCIM III değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme saptandı. Torakal yaralanmalı grupta SF-36’nın sosyal fonksiyon alanı puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme saptandı (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak konvansiyonel rehabilitasyon programına eşlik eden solunum egzersizleri, grupların solunum fonksiyonlarında iyileşme sağladı. Ayrıca torakal yaralanmalı hastalarda sosyal fonksiyonlarda düzelme sağlandı.
ABSTRACT
Objective: The aim was to investigate the effects of breathing exercises on respiratory function, functional status and the quality of life in the patients with cervical or thoracal level spinal cord injury (SCI) and to compare the changes in these parameters in 2 groups. Material and Methods: Thirty 2 patients with a neurological lesion level of C4-T12, who have been admitted to our rehabilitation hospital were included in the study. The patients were divided into 2 groups as cervical and thoracal injury. After the assessment of pulmonary functions, breathing exercises 3 times a day for 20 minutes, in addition to neurological rehabilitation were given to all patients for 4 weeks. At the end of 4 weeks, pulmonary function tests were repeated. The results were compared with the baseline data. Quality of life was assesed with the short form-36 (SF-36). Functional status was evaluated with SCI measure III (SCIM III). Results: Pulmonary functions were increased significantly at the end of the rehabilitation program (p<0.05). However, the improvement in the respiratory parameters were higher in the thoracal injury group than those of the cervical group’s (p<0.05). A statistically significant improvement was found in SCIM III evaluation of both groups. A statistically significant improvement was found in the social function domain scores of SF-36 in the thoracic injury group (p<0.05). Conclusion: As a result, breathing exercises accompaning the conventional rehabilitation program provided improvement in the pulmonary function of the groups. Moreover, social functions were improved in the patients with thoracal injuries.