ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerSubjektif Fiziksel ve Sosyal Sonuç İndeksi’nin (SIPSO) Türkçe Adaptasyonu, Geçerlilik ve Güvenilirliği
Turkish Adaptation, Validity and Reliability of the Subjective Index of Physical and Social Outcome (SIPSO)
Received Date : 09 Nov 2022
Accepted Date : 24 Jun 2023
Available Online : 07 Jul 2023
aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Türkiye bDepartment of Biostatistics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-94273 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Subjektif Fiziksel ve Sosyal Sonuç İndeksi [Subjective Index of Physical and Social Outcome (SIPSO)], inme hastalarında topluma adaptasyon düzeyini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olarak rapor edilmiştir. Bu çalışma, SIPSO’nun Türkçeye uyarlanmasını ve modern psikometrik analiz (Rasch analizi) kullanarak inme geçiren hastalarda güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Kültürlerarası adaptasyon, güncel önerilere göre yapıldı. İç yapı geçerliliği Rasch analizi, güvenilirlik iç tutarlılık ve Kişiden Ayrılma İndeksi [Person Separation Index (PSI)] ile değerlendirildi. Dış yapı geçerliliği, SIPSO ile Beck Depresyon Ölçeği [Beck Depression Scale (BDS)], Mini Mental Test, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği [Functional Independence Measure (FIM)], Barthel İndeksi [Barthel Index (BI)], Fonksiyonel Ambulasyon Ölçeği [Functional Ambulation Scale (FAS)], Rivermead Mobilite İndeksi [Rivermead Mobility Index (RMI)] ve İnme Etki Ölçeği 3.0 [Stroke Impact Scale 3.0 (SIS 3.0)] arasındaki korelasyonlar analiz edilerek değerlendirildi. Test tekrar test güvenilirliği, sınıf içi korelasyon katsayısı ve Rasch analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Toplumda yaşayan toplam 179 inme hastası dâhil edildi. SIPSO fiziksel alt ölçeğinin iç tutarlılığı, Cronbach’s α 0,92 ve PSI 0,95 ile mükemmel sonuç gösterdi. SIPSO sosyal alt ölçeğinin iç tutarlılığı, Cronbach’s α ve PSI 0,86 ile mükemmel sonuç gösterdi. Dış yapı geçerliliği, BDS, FIM, BI, FAS, RMI ve SIS 3.0 ölçekleri ile yüksek düzeyde korele idi (p<0,001). Sonuç: SIPSO’nun Türkçe versiyonu inmeli hastalarda aktivite ve katılımı ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.
ABSTRACT
Objective: The Subjective Index of Physical and Social Outcome (SIPSO) has been reported as a valid and reliable tool for measuring the level of community integration in stroke survivors. This study aims to adapt the SIPSO into the Turkish language and to test its reliability and validity in stroke survivors by using modern psychometric analysis (Rasch analysis). Material and Methods: The cross-cultural adaptation was performed according to the current recommendations. Internal construct validity was assessed by Rasch analysis, reliability by internal consistency and Person Separation Index (PSI). External construct validity was evaluated by analyzing correlations between the SIPSO and the Beck Depression Scale (BDS), Mini Mental Test, Functional Independence Measure (FIM), Barthel Index (BI), Functional Ambulation Scale (FAS), Rivermead Mobility Index (RMI), and the Stroke Impact Scale 3.0 (SIS 3.0). Test-retest reliability was assessed by intraclass correlation coefficient and Rasch analysis. Results: A total of 179 community- dwelling stroke survivors were included. Internal consistency of the SIPSO physical subscale showed good to excellent results with Cronbach’s α of 0.92 and PSI of 0.95. The internal consistency of the SIPSO social subscale showed good to excellent with Cronbach’s α and PSI of 0.86. External construct validity was highly correlated with BDS, FIM, BI, FAS, RMI, and the SIS 3.0 scales (p<0.001). Conclusion: The Turkish version of the SIPSO is a valid and reliable scale for measuring activities and participition in patients with stroke.