ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerTek Taraflı Serebral Palsili Çocuklarda Kas Mimarisi ile Fonksiyonel Motor Becerileri Arasındaki İlişki
Relationship in Children with Unilateral Cerebral Palsy Between Muscle Architecture and Functional Motor Skills
Received Date : 24 Jan 2024
Accepted Date : 07 Jun 2024
Available Online : 13 Jun 2024
aMersin University Faculty of Medicine, Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Mersin, Türkiye bMersin University Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Mersin, Türkiye cMersin University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Mersin, Türkiye dMersin University Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Mersin, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2024-101632 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, unilateral serebral palsili [unilateral cerebral palsy (UCP)] çocuklarda kas mimari özelliklerindeki farklılıkları ve bunların fonksiyonel motor becerilerle ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 36 UCP’li ve 36 sağlıklı çocuk dâhil edildi. Bacak kas mimarileri ultrasonografi ile değerlendirildi. Fonksiyonel motor beceriler; Zamanlı Kalk ve Yürü Testi, 5 Tekrarlı Otur Kalk Testi [5 Times Sit and Stand Test (5xSST)], 10 Metre Yürüme Testi, Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü’nün [Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88)] D ve E alt grupları ve Pediatrik Berg Denge Ölçeği [Pediatric Berg Balance Scale (PBS)] ile değerlendirildi. Bulgular: UCP’li bireylerde etkilenen ekstremitenin mediyal gastroknemius [medial gastrocnemius (Gm)], lateral gastroknemius [lateral gastrocnemius (Gl)], tibialis anterior (Ta) ve tibialis posterior kaslarının kalınlıkları etkilenmeyen ekstremiteye göre daha inceydi (p=0.004, p=0.02, p<0.001, p<0.001; sırasıyla). Etkilenmiş ekstremitenin soleus kası hariç diğer kaslarının fasikül uzunlukları etkilenmemiş ekstremiteye göre daha kısaydı (p<0.05). 5xSST ile Gm ve Gl kas kalınlığı arasında (sırasıyla; r=-0.38, p=0.04; r=-0.33, p=0.02); PBS ile Gm kası pennasyon açısı ve sol kas fasikül uzunluğu arasında; (sırasıyla; r=-0.37, p=0.03; r=-0.37, p=0.03) ve GMFM-88-E ile Ta kası pennasyon açısı arasında zayıf-orta korelasyon vardı (r=0.34, p=0.04). Sonuç: UCP’li çocukların etkilenen tarafının kas mimari özellikleri etkilenmeyen taraftan ve sağlıklı taraftan farklıydı. Bu farklılıklar UCP’li çocukların fonksiyonel beceri düzeylerini etkilemiştir.
ABSTRACT
Objective: This study aim was to investigate differences in muscle architectural characteristics in children with unilateral cerebral palsy (UCP) and their relationship with functional motor skills. Material and Methods: This study enrolled thirty-six children with UCP and thirty-six healthy controls. Leg muscle architecture was evaluated with ultrasound. Functional motor skills were assessed via the Timed Up and Go Test, the 5 Times Sit and Stand Test (5xSST), the 10m Walk Test, the Dimensions D and E of Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88), and the Pediatric Berg Balance Scale (PBS). Results: The thickness of the medial gastrocnemius (Gm), lateral gastrocnemius (Gl), tibialis anterior (Ta), and tibialis posterior muscles were smaller in the affected extremity than the unaffected extremity in UCP (p=0.004, p=0.02, p<0.001, p<0.001; respectively). Except for the soleus (Sol) muscle, the fascicle lengths of the other muscles of the affected extremity were shorter than those of the unaffected extremity (p<0.05). There were significant weak-moderate correlations between 5xSST and Gm and Gl muscles thickness (respectively; r=-0.38, p=0.04; r=-0.33, p=0.02), between PBS and Gm muscle pennation angle and Sol muscle fascicle length (respectively; r=-0.37, p=0.03; r=- 0.37, p=0.03). Additionally, a correlation was observed between GMFM-88-E and Ta muscle pennation angle (r=0.34, p=0.04). Conclusion: The muscle architectural characteristics of the affected side of children with UCP was different from those of the unaffected side and from those of healthy controls. These differences affected the functional skill levels of children with UCP.