ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerTravmatik Beyin Hasarlı Olgularda 25 OH Vitamin D Düzeyi ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of 25 OH Vitamin D Levels and Clinical Findings in Patients with Traumatic Brain Injury
Received Date : 28 Mar 2023
Accepted Date : 15 Jun 2023
Available Online : 07 Jul 2023
aHitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Çorum, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-97033 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2023;26(3):306-13
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, travmatik beyin hasarı (TBH) sonrası rehabilitasyon programına alınan hastaların demografik ve klinik özelliklerini değerlendirmek, 25 OH vitamin D düzeyi ve heterotopik ossifikasyon (HO) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma retrospektif ve kesitsel olarak dizayn edildi. Çalışmaya, 2010-2018 yılları arasında TBH tanısı ile yatarak rehabilitasyon programına alınan ve 25 OH vitamin D düzeyi bakılan, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, ilk yatış verileri değerlendirilen 47 hasta dâhil edildi. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Hastalar 25 OH vitamin D düzeyine göre eksiklik olan (Grup 1; <20 ng/mL) ve eksiklik olmayan (Grup 2; ≥20 ng/mL) olarak 2 gruba ayrıldı. Ayrıca hastalar, HO olan ve olmayan olarak 2 gruba ayrıldı. Bulgular: Çalışmamıza, yaralanma yaş ortalaması 26,45±16,17 yıl, değerlendirme yaş ortalaması 28,87±15,3 yıl olan, 38’i (%80,9) erkek toplam 47 hasta dâhil edildi. En sık etiyolojik neden trafik kazaları (araç içi trafik kazası %34, araç dışı trafik kazası %25,5) iken, bunu yüksekten düşmeler (%25,5) izledi. Hastaların serum 25 OH vitamin D ortalaması 15,47±9,35 ng/dL idi. Hastalarda en sık spastisite, kontraktür ve üriner inkontinans saptandı. On iki (%25,5) hastada HO tespit edildi. 25 OH vitamin D düzeyine göre her iki grup arasında bakılan veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). HO olan grupta HO olmayan gruba göre kontraktür görülme sıklığı daha fazla saptandı (p<0,001). Sonuç: Çalışmamızda, 25 OH vitamin D düzeyi <20 ng/mL olan grupta HO daha fazla görülse de 25 OH vitamin D ve HO arasında ilişki saptanmamıştır.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate the demographic and clinical characteristics of patients who were admitted to rehabilitation program after traumatic brain injury (TBI), and to examine the relationship between 25 OH vitamin D levels and heterotopic ossification (HO). Material and Methods: The study was designed as retrospective and cross-sectional. The study included 47 patients who were admitted to an inpatient rehabilitation program with the diagnosis of TBI between 2010-2018 and whose 25 OH vitamin D levels were checked, regardless of age and gender, and whose first hospitalization data were evaluated. Regardless of age and gender, 47 patients who were admitted to an inpatient rehabilitation program with the diagnosis of TBI between 2010-2018, whose 25 OH vitamin D levels were checked, and whose first hospitalization data were evaluated, were included in the study. Demographic, clinical and laboratory findings of the patients were recorded. Patients were divided into 2 groups as deficient (Group 1; <20 ng/mL) and non-deficient (Group 2; ≥20 ng/mL) according to 25 OH vitamin D levels. In addition, the patients were divided into 2 groups as those with and without HO. Results: A total of 47 patients, 38 (80.9%) male, with a mean age of injury of 26.45±16.17 years and a mean age of evaluation of 28.87±15.3 years were included in our study. The most common etiological cause was traffic accidents (in-vehicle traffic accident 34%, non-vehicle traffic accident 25.5%), followed by falls from a height (25.5%). The mean serum 25 OH vitamin D of the patients was 15.47±9.35 ng/dL. The most common complications in patients were; spasticity, contracture and urinary incontinence. HO was detected in 12 (25.5%) patients. There was no statistically significant difference between the data obtained between the 2 groups in terms of 25 OH vitamin D levels (p>0.05). The incidence of contracture was found to be higher in the group with HO compared to the group without HO (p<0.001). Conclusion: In our study, although HO was more common in the group with 25 OH vitamin D levels <20 ng/mL, no associated was found between 25 OH vitamin D and HO.