ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerTürkiye’de Kuru İğneleme Tedavisi: Instagram Bize Ne Fısıldıyor?
Dry Needling Treatment in Türkiye: What Does Instagram Whisper to Us?
Received Date : 26 Jul 2022
Accepted Date : 03 Apr 2023
Available Online : 06 Apr 2023
aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İzzet Baysal Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Bolu, Türkiye bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Üsküdar State Hospital, İstanbul, Türkiye cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-92626 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):264-9
ÖZET
Amaç: Kuru iğneleme tedavisi hekimlerin sık başvurduğu, farklı endikasyonlarda uygulanabilen invaziv bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada, Instagram’da kuru iğneleme ile ilgili etiketleri kullanarak elde edilen gönderilerin analizi yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: 01.01.2021 tarihinde #kuruigne, #kuruiğne, #kuruigneleme, #kuruiğneleme, #kuruiğnetedavisi ve #kuruignetedavisi etiketleri sorgulanarak elde edilen gönderilerin yazarlık ve içerik analizi yapılmıştır. Sorgulanan her etiket için “Top 9” gönderi kümesi ve en son 30 gönderi çalışmaya dâhil edilmiştir. Bulgular: Değerlendirmeye alınan 97 gönderinin yazarlık açısından 36’sı hekimler tarafından (%37), 53’ü (%55) hekim dışı sağlık personeli tarafından paylaşılmıştır. Gönderilerin içerik analizine göre eğitim mesajlarının en popüler (%58,6, n=61) içerik olduğu, bunu reklamların takip ettiği (%28,8, n=30) görülmüştür. Sonuç: Türkiye’de kuru iğneleme tedavisi gibi girişimsel tedavi yöntemlerinin uygulama yetkisi sadece hekimlere verilmiştir. İlgili yönetmeliklerde net bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen hekim dışı sağlık personelinin bu konuda gerek eğitimsel içeriklerle, gerek reklam vererek Instagram’da aktif oldukları görülmüştür. Bu konuda, ağrı ile uğraşan hekimlerin günlük pratiğinde ve Instagram’da kuru iğneleme konusunda daha aktif olmaları gerektiğini düşünmekteyiz.
ABSTRACT
Objective: Dry needling is an invasive treatment method that physicians use frequently and can be applied for different indications. In this study, the analysis of the posts obtained by using hashtags related to dry needling on Instagram has been made. Material and Methods: On 01.01.2021, the authorship and content analysis of the posts were obtained by questioning the hashtags of #kuruigne, #kuruiğne, #kuruigneleme, #kuruiğneleme, #kuruiğnetedavisi, and #kuruignetedavisi was performed. For each hashtag queried, the “Top 9” post set and the most recent 30 posts were included in the study. Results: Regarding authorship, 36 of the 97 articles evaluated were shared by physicians (37%) and 53 (55%) by nonphysician medical staff. According to the content analysis of the posts, the educational messages were the most popular (58.6%, n=61) content, followed by the advertisements (28.8%, n=30). Conclusion: Enforcement authority of invasive treatment methods such as dry needling treatment is given only to physicians in Türkiye. Although it has been clearly stated in the relevant regulations, it has been observed that non-physician healthcare personnel are active on Instagram with educational content and advertising. In this regard, pain management physicians should be more involved in dry needling in their daily practice and on Instagram.