ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerYouTube Videolarının İdiyopatik Adölesan Skolyoz Hakkında Kalite ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Quality and Reliability of YouTube Videos on Idiopathic Adolescent Scoliosis
Received Date : 24 Oct 2022
Accepted Date : 13 Feb 2023
Available Online : 20 Feb 2023
aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-94000 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):276-81
ÖZET
Amaç: Ailelerin idiyopatik adölesan skolyoz hakkında bilinçlenmesi, erken tanı ve tedavi için son derece önemlidir. Diğer sağlık konularında olduğu gibi sosyal medya; skolyoz konusunda da toplumu bilinçlendirmede önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla, YouTube video portalında yer alan idiyopatik adölesan skolyozu ile ilgili videoların kalitesini ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki çalışmaya 9 Ekim 2021 tarihinde YouTube’da “adölesan idiyopatik skolyoz” anahtar kelimesi ile arama yapılarak elde edilen 50 adet İngilizce video dâhil edilmiştir. Videoların içerikleri, topluma aktardıkları bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği incelenmiştir. Videoların güvenilirliğini belirlemek için DISCERN puanı kullanılmıştır. Videoların öğretici özellikleri, kötü, orta ve yüksek kaliteli videolar olarak 3 kalite grubunu belirleyen Küresel Kalite Ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Videolar kalitesine göre sınıflandırıldığında, yarısından fazlası yüksek kaliteli olarak tanımlandı. Kaliteli videolar arasında en yüksek orana (%92) hekimler tarafından paylaşılan videolar sahip oldu. Video süresi, izlenme sayısı, beğeni ve beğenmeme sayıları açısından video kaynak grupları arasında fark yoktu (p=0,17; p=0,79; p=0,54; p=0,76). Hekimler için DISCERN skoru, video kaynağı grupları arasında anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Sonuç: Hekimlerin yüklediği videoların güvenilirliği daha yüksek olmasına rağmen izlenme oranları daha düşüktü. Bu da bize toplumun ihtiyaçlarına göre daha doğru bilgi kaynakları sağlamamız gerektiğini gösteriyor.
ABSTRACT
Objective: Awareness of families about idiopathic adolescent scoliosis is extremely important for early diagnosis and treatment. As with other health issues, social media has an important place in raising public awareness about scoliosis. For this purpose, we aimed to investigate the quality and reliability of the videos on idiopathic adolescent scoliosis on the YouTube video portal. Material and Methods: The descriptive study included 50 English videos obtained by searching the keyword “adolescent scoliosis” on YouTube on October 9, 2021. The content of the videos, the accuracy and reliability of the information they conveyed to the society were examined. DISCERN score was used to determine the reliability of the videos. The instructional properties of the videos were evaluated with the Global Quality Scale, which identified 3 quality groups as bad, medium and high quality videos. Results: When videos were classified by quality, more than half were identified as high quality. Among high-quality videos, videos shared by physicians had the highest rate (92%). There was no difference between the video source groups in terms of video duration, number of views, number of likes and dislikes (p=0.17; p=0.79; p=0.54; p=0.76). The DISCERN score for physicians was significantly higher among video source groups (p<0.001). Conclusion: Although the reliability of the videos uploaded by the physicians was higher, the viewing rates were lower. This shows us that we need to provide more accurate information sources according to the needs of the society.