ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerYouTube’daki Serebral Palsi Videolarının Kalite Analizi
A Quality Analysis of Cerebral Palsy Videos on YouTube
Received Date : 21 Mar 2023
Accepted Date : 06 Jun 2023
Available Online : 08 Jun 2023
aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Eskişehir, Türkiye bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Eskişehir State Hospital, Eskişehir, Türkiye cDepartment of Bioistatics, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-96884 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):299-305
ÖZET
Amaç: YouTube’da serebral palsi gibi çocukluk çağı engellilik durumlarının, bilgilendirici içeriklerinin kalitesi ve güvenilirliği hakkında yeterince veri mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, 1-YouTube’daki İngilizce serebral palsi video içeriklerinin hem karakteristik özelliklerini hem de kalitesini değerlendirmek, 2-serebral palsinin yüksek kalitede ve güvenilir bilgilendirici videolarını seçebilmek için önemli kriterleri tanımlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2023 yılında “cerebral palsy” anahtar kelimesi ile YouTube taraması yapıldı. Yüz elli bir video çalışmaya dâhil edildi. Beğeni, yorum sayısı, video süresi gibi video metrikleri analiz edildi ve videolar 2 gruba ayrıldı: bilgilendirici (n=63), deneyimsel (n=88). Bilgilendirici videoların kalitesi, güvenilirliği ve popülerliği, Global Kalite Skoru, modifiye DISCERN skoru ve Video Power İndeks ile değerlendirildi. Bulgular: Bilgilendirici videoların %41’i düşük kalitede iken, %27’si yüksek kalitede, %32’si ise orta kalitede kabul edilebilir idi. Videolar kalite düzeyine göre gruplara ayrıldığında, sadece bilgilendirici videonun kaynağı (p<0,001) ve DISCERN skorları (düşük-orta: p=0,001, düşük-yüksek: p<0,001) gruplar arası farklı bulundu. DISCERN skorları, kalite seviyesine göre artış gösterdi. Hekimler tarafından yüklenen videoların %93’ü ortayüksek kalitede idi. Bu oran, resmî derneklerde %88, fizyoterapistlerde %56 ve hasta veya ailelerinde %66, kimliği belirsiz kişilerde %16 idi. Sonuç: YouTube’daki serebral palsi hakkında bilgilendirici videoların yarısından fazlasının kalitesi (%59) kabul edilebilirdir. Çalışmamızın sonuçlarına göre YouTube platformunda uygun serebral palsi video seçimi için hekimler veya resmî dernekler tarafından yüklenmiş videolar tercih edilmelidir.
ABSTRACT
Objective: There is a paucity of data pertaining the quality and reliability of information presented on YouTube about childhood disabilities, such as cerebral palsy (CP). The aims were, 1-to evaluate both characteristics and quality of CP YouTube video content presented in English, 2-to identify criteria that can be important for selecting high quality and reliable informational CP videos. Material and Methods: YouTube was searched using the keyword “cerebral palsy” in January-2023. 151 videos were included to the study. Video metrics such as number of likes, comments, video duration were analysed and videos were divided into two groups: informational (n=63), experimental (n=88). The quality, reliability and popularity of informational videos were evaluated with Global Quality- Score, modified DISCERN score and Video Power-Index. Results: While 41% of informational videos were low quality, 27% were high quality, 32% were moderate quality, considered as acceptable. Only information provider (p<0.001) and DISCERN-scores of videos (low-moderate quality: p=0.001, low-high quality: p<0.001) were different according to quality level. DISCERN scores increased with quality level. 93% of videos which was uploaded by physicians were high-moderate quality. This rate was 88% for official associations, 56% for physical therapists and 66% for patients or families, 16% for non specified people. Conclusion: The quality of more than half of informational YouTube videos (59%) on CP were considered as acceptable. According to our study results, to make appropriate CP videos in YouTube platform, the videos who were uploaded by a physician or an official association should be selected.