ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

AĞRILI OMUZUN HAREKET AÇIKLIĞI İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİ YAPABİLME YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN RANGE OF MOTION OF THE SHOULDER AND THE ABILITY TO PERFORM ACTIVITIES OF DAILY LIVING
Makale Dili: TR - Medline No: 33254
ÖZET
Bu çalışmada amacımız omuz ağrısı ve hareket kısıtlığı ile polikliniğimize baş vuran hastalarda çeşitli günlük yaşam aktivitelerini(GYA) yapabilme yeteneğini sorgulayarak omuz eklem hareket açıklığı(EHA) ile ilişkisini değerlendirmekti. Çalışmaya alınan 42 hastanın 16'sı erkek 26'sı kadındı. Omuz EHA ile GYA'ni yapabilme yeteneği arasındaki ilişki değerlendirildi. Günlük yaşam aktivitelerini yapabilme yeteneği ile omuz EHA'nın en azından bir yönünde belirgin negatif korelasyon ilişkisi bulundu. Omuzun fleksiyon kısıtlılığı ile ilgili en güçlü negatif korelasyon eliyle fırlatma işiyle ilgili aktiviteleri yapma ve yüksek rafa uzanma aktivitelerinde bulundu.Omuzun ekstansiyon kısıtlığı ile ilgili güçlü negatif korelasyon sırt yıkama aktivitesinde bulundu.Omuzun abdüksiyon hareket kısıtlığında en güçlü negatif korelasyon eliyle fırlatma,yüksek rafa uzanma aktivitelerinde bulundu.Omuzun eksternal rotasyon kısıtlığında en güçlü negatif korelasyon işiyle ilgili hareketleri yapma, eliyle fırlatma ve sırt yıkama aktivitelerindeydi. Omuzun internal hareket kısıtlığında en güçlü negatif korelasyon sırt yıkama ve yüksek rafa uzanma aktivitelerinde bulundu.

Bu çalışmada GYA'ni yapabilme ile omuz EHA arasında belirgin ilişki olduğu görüldü. Sonuç olarak omuz fonksiyonlarını değerlendirmede günlük yaşam aktivitelerini yapabilme yeteneğinin sorgulanması faydalı olacaktır.

ABSTRACT
Our purpose in this study was to evaluate the relationship between the range of motion(ROM )of shoulder and ability to perform activities of daily living in patients with shoulder pain and limitation seen at our out-patient clinic. Twenty six of the patients were women and 16 were men. The relation between ROM of the painful shoulder and the ability to perform daily living activities was evaluated. Significant negativecorrelation was found between the daily living activities and at least in one plane of the shoulder motion. The strongest negative correlation related to the restriction of shoulder flexion was found in activities throwing overhead and reaching high shelf.The strongest negative correlation related to the restriction of shoulder extention was found in washing back activity. The strongest inverse correlation related to the restriction of shoulder abduction was found in throwing overhead,reaching high self activities.The strongest negative correlation related to the restriction of shoulder external rotation was found in throwing overhead , washing back activities. The strongest negative correlation related to the restriction of shoulder internal rotation was found in washing back, reaching high self activities .

In this study, we found that there was a significant correlation between ability to perform daily living activities and ROM of the shoulder. In conclusion, it is suitable to evaluate ability to perform daily living activities for assessing the function of the shoulder.