ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Hastalık Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Impact of Vitamin D Deficiency on Disease Severity and Quality of Life in the Patients with Familial Mediterranean Fever
Received Date : 14 Jul 2015
Accepted Date : 06 Aug 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Düşük D vitamin düzeyinin inflamatuar romatizmal hastalıklarla ilişkili olduğu gittikçe daha fazla düşünülmektedir. Çalışmamızda ailevi Akdeniz ateşi [familial Mediterranean fever (FMF)] hastalarında vitamin D eksikliğini araştırmayı ve bunun hastalık şiddeti ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi [health-related quality of life (HRQoL)] üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya altmış beş FMF hastası dahil edildi. Serum 25-hidroksi vitamin D seviyeleri radioimmunoassay kit tekniği ile izotech 20 gama sayacı cihazı ile (STRATEC SR-300, Birkenfeld, Germany) ölçüldü. Hastalar vitamin D düzeyine göre iki gruba ayrıldı. Grup 1 düşük D vitamini olan (< 20 ng/ml) 33 hastayı ve grup 2 ise normal sınırlarda D vitamini düzeyine sahip (≥20 ng/ml) 32 hastayı içerdi. HRQoL, kısa form-36 [Short Form-36 (SF36)]; hastalık şiddeti Mor tarafından geliştirilmiş olan Hastalık Şiddet Skoru; ağrı ise Görsel Analog Skala-ağrı Visual Analog Scale-pain (VAS-pain) ile değerlendirildi.

Bulgular: Orta ve yüksek hastalık şiddet skorları grup 1'de, düşük hastalık şiddet skorları ise grup 2'de daha fazla bulundu. Grup 1, grup 2'ye göre daha yüksek FMF hastalık şiddetine sahipti (Pearson X2=21.504, p<0.001). Ağrı şiddeti belirgin olarak grup 1'de daha yüksekti (p=0.024). Grup 1'deki hastalar SF36 genel sağlık alt grubunda anlamlı olarak daha yüksek skor kaydetti (p=0.016).

Sonuçlar: Vitamin D eksikliği FMF'de sıktır ve daha yüksek hastalık şiddeti, ağrı ve yaşam kalitesinde bozulma ile ilişkilidir. FMF hastalarında vitamin D düzeyini değerlendirmek ve eksikliği düzeltmek uygun bir yaklaşım olacaktır.

ABSTRACT
Objective: Low vitamin D status is increasingly thought to be associated with inflammatory rheumatic diseases. In our study, we aimed to investigate vitamin D deficiency in patients with familial Mediterranean fever (FMF), and evaluate its impact on disease severity and health-related quality of life (HRQoL).

Methods: Sixty-five FMF patients were included in the study. Serum 25-hydroxy-vitamin D levels were measured using a radioimmunoassay kit technique using isotech 20 gamma counter device (STRATEC SR- 300, Birkenfeld, Germany). Patients were divided into two groups according to level of vitamin D. Group 1 involved 33 patients with low vitamin D level (< 20 ng/ml), and group 2 involved 32 patients with vitamin D level in normal ranges (≥20 ng/ml). HRQoL was evaluated by Short Form-36 (SF36), disease severity by Disease Severity Score developed by Mor, and pain by Visual Analog Scale-pain (VAS-pain).

Results: Moderate and high disease severity scores were mostly found in group 1, whereas low disease severity scores were found in group 2. Group 1 had higher FMF disease severity than group 2 (Pearson X2=21.504, p<0.001). Pain severity was significantly higher in group 1 (p=0.024). Patients in group 1 scored significantly higher in general health subgroup of SF36 (p=0.016).

Conclusion: Vitamin D deficiency is common in FMF and associated with higher disease severity, pain and deterioration in quality of life. In FMF patients, it will be an appropriate approach to evaluate vitamin D status and correct its deficiency.