ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Aksesuar Naviküler Sendrom: Olgu Sunumu
Accessory Navicular Syndrome: Case Report
Received Date : 30 May 2012
Accepted Date : 06 Feb 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Ayak ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurmuş ve aksesuar naviküler sendrom tanısı almış bir olguyu sunmayı amaçladık. 34 yaşında bayan, iki gün önce sağ ayakta burkulma sonrası, sağ ayak iç yanında ağrı şikayeti ile başvurdu. Kas iskelet sistemi muayenesinde; aktif sağ ayak inversiyonu ağrılı olup medial malleol inferioru ile naviküler bölge arasında palpasyonla hassasiyet mevcuttu. Ligamantöz sprain ön tanısı ile diklofenak sodyum 150 mg/gün başlandı ve istirahatten oluşan bir tedavi önerildi. İki hafta sonraki kontrolünde şikayetlerinin devam etmesi nedeni ile sağ ayak-ayak bileği MR'ında tip II aksesuar naviküler kemik tespit edildi. Lezyon çevresinde hafif ödem izlendi. Olgumuza bu bulgularla aksesuar naviküler sendrom tanısı konuldu. Aksesuar naviküler kemik anatomik bir varyasyondur. Genellikle asemptomatik olmasına rağmen, özellikle ayağın inversiyon travması sonucu semptomatik olabilir. İnsidansı % 4-21 olarak bildirilmiştir. Travma varlığında naviküler kırıktan ayırıcı tanısı zordur. Özellikle tip II ve tip III, tendinopati nedeni ile semptomatik hale gelerek, aksesuar naviküler sendroma neden olabilir. Ayak medialinde ağrı şikayeti ile başvuran olguların ayırıcı tanısında aksesuar naviküler sendrom düşünülmelidir.
ABSTRACT
We aimed to represent a case who admitted to our out patient clinic with right foot pain and who was diagnosed as accessory navicular syndrome. Thirty four year-old woman represented with pain at the medial side of her right foot after an ankle sprain. Active right ankle inversion was painful and sensitivity was present in palpation at the region between inferior aspect of the medial malleolus and navicula in her musculo-skeletal system physical examination. A treatment consisted of diclophenac sodium 150mg and rest was sugessted with the prediagnosis of ligament sprain. After 2 weeks, at her follow up her pain remained despite the treatment and rest. An ankle-foot magnetic resonance imaging revealed an accesory navicular bone of Type-II. Periferal edema was observed in the soft tissue around the bone. With these findings our case was diagnosed as accessory navicular syndrome. Accessory navicular bone is an anatomic variation. The incidence of it is 4-21%. Generally it is asemptomatic, however it may become symptomatic with the inversion trauma of the ankle. The diff erential diagnosis is diff icult with the fracture of navicula, if a trauma is present. Especially type II and III becomes symptomatic as a result of tendinopathy and causes accessory navicular syndrome. Accessory navicular syndrome must be mentioned in the diff erential diagnosis of medial foot pain.