ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Aksiyel Spondiloartrit ve Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Klinik Özelliklerin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Features Between the Patients Axial Spondyloarthritis and Mechanical Low Back Pain
Received Date : 25 Jul 2013
Accepted Date : 15 Nov 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Çalışmamızda kronik bel ağrısı olup Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) sınıflama kriterlerine uygun olarak aksiyel SpA tanısı alan hastalar ile mekanik bel ağrısı olan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin yanı sıra klinik değerlendirme ölçeklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya >3 ay bel ağrısı bulunan, 18-45 yaş arası olan, aksiyel SpA tanısı alan 37 ve mekanik bel ağrısı olan 34 hasta olmak üzere toplam 71 hasta alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri not edildi. Sakroiliak eklemin değerlendirilmesinde hassasiyet, kompresyon, provakasyon ve disfonksiyon testleri, spinal mobilitenin değerlendirilmesinde Bath AS Metroloji indeksi (BASMI), hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde Bath AS Hastalık Aktivite indeksi (BASDAI) ve fonksiyonel durumun değerlendirilmesinde Bath AS Fonksiyonel indeksi (BASFI) kullanıldı.

Bulgular: SpA'lı hastalarda mekanik bel ağrısı olan hastalara göre gece ağrısı düzeyinin anlamlı olarak daha yüksek ve sabah tutukluğu süresinin daha uzun, sakroiliak eklem değerlendirmesinde hassasiyet ve provakasyon testlerindeki pozitifliğin daha fazla ve BASFI değerinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Sonuçlar: SpA'da gece ağrısı düzeyi ve sabah tutukluğu süresi dikkatle sorgulanmalı, sakroiliak eklem provakasyon testleri inflamatuar ve mekanik kökenli bel ağrılarının ayırıcı tanısında yer almalıdır. Aksiyel SpA'lılarda kronik bel ağrısı sonucunda gelişebilecek fonksiyonel yetersizliği önlemek için fonksiyonellik yakın takip edilmeli ve etkin şekilde tedavi edilmelidir.

ABSTRACT
Objective: The aims of our study were to compare the demographic and clinical characteristics, as well as the clinical rating scales of patients with chronic low back pain, who were diagnosed as axial spondyloarthritis (SpA) in accordance with the Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) classification criteria and patients with mechanical low back pain.

Methods: A total of 71 patients, with a diagnosis of axial SpA in 37 and mechanical low back pain in 34, aged between 18-45 years, who had pain continuing for ≥3 months, were included in this cross-sectional study. Demographic and clinical characterisrics of the patients were noted. Sacroiliac joints were assessed according to tenderness, compression, provocation, and dysfunction tests, spinal mobility, disease activity and functional status were assessed according to Bath Ankylosing Spondylitis Index (BASMI), Bath AS Disease Activity Index (BASDAI) and Bath AS Functional Index (BASFI) respectively.

Results: Night pain level was significantly higher, duration of morning stiffness was longer, the sacroiliac joint tenderness and provocation tests were more positive, and BASFI scores were higher in SpA patients than patients with mechanical low back pain.

Conclusion: We recommend careful questioning for the level of night pain and the duration of morning stiffness in SpA. Evaluation of sacroiliac joint provocation tests would be useful in the differential diagnosis of low backpain with inflammatory or mechanical origin. In patients with axial SpA, functional impairment may develop as a result of chronic low back pain so functional status should be monitored closely and treated effectively.