ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ALTMIŞ YAŞINDAN GENÇ HASTALARDA ÇİMENTOSUZ ISMARLAMA TOTAL KALÇA PROTEZLERINDEN SONRA FONKSİYONEL SONDURUM
FUNCTIONAL OUTCOME AFTER CEMENTLESS, CUSTOM-MADE TOTAL HIP REPLACEMENT IN PATIENTS YOUNGER THAN 60: A 5-YEAR FOLLOW-UP
Makale Dili: EN - Medline No: 70965
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada çimentosuz ısmarlama total kalça protezi (TKP) ile tedavi edilen genç hastalarda Harris Kalça Skorunu (HKS) kullanarak kaba motor fonksiyonlarda (KMF) değişimi araştırdık ve KMF, hareket genişliği (HG) ve ağrı arası bağıntıyı araştırdık.

Metod: Beş yıl boyunca 79 hasta (<60, ortalama yaş 46.2 yıl) değerlendirildi. Toplam HKS ve alt skorları (ağrı, KMF, HG, deformite) ameliyet öncesi ve ameliyattan sonra dört kez değerlendirildi. Skorlar ile vücut kitle indeksi (VKİ) yaş ve primer tanı arası bağıntıyı inceledik.

Bulgular: TKP sonrasında ağrı, KMF ve HG de düzelme ile karakterize olumlu bir son durum saptadık. Ağrıda düzelme KMFda düzelmenin hemen arkasından HGde düzelme ile eş zamanlı olarak ilk iki ay içinde gözlendi. Konjenital kalça displazisi olanlarda HKS daha düşüktü ve zaman içinde hafif bir artış gösterdi.

Sonuç: İlk olarak ağrıda gözlenen bir düzelmeden sonar ameliyattan sonar iki aydan 5 yıla kadar KMFda belirgin bir düzelme vardı. Hastaların primer tanısı ameliyat sonrası 1 ve 5 yıl sonrasında skorları anlamlı düzeyde etkiledi.

ABSTRACT
Aim: In this study, we documented changes in gross motor function (GMF) using the Harris Hip Score (HHS), and studied the interdependence of pain, GMF and range of motion (ROM) in young patients treated with cementless custom-made total hip replacement (THR).

Methods: 79 patients (<60, mean age 46.2 years) were studied for 5 years. Total HHS and sub scores (pain, GMF, ROM, deformity) were analysed preoperatively and at four times postoperatively. We analysed interdependence among scores, body mass index (BMI), age and primary diagnosis.

Results: We found positive outcome after THR, with improvements in pain, GMF and ROM. Pain relief was reported for the first two months, after which improvement in GMF was evident and coincided with further improvement in scores for pain and ROM. Patients with congenital hip dysplasia had lower HHS and a minor increase over time.

Conclusion: After an initial improvement in pain, there was a significant improvement in GMF from two months to 5 years postoperatively. Patients' primary diagnosis significantly influenced the scores between 1 and 5 years postoperatively.