ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKARA'DA İKİ FABRİKADA ÇALIŞAN İŞÇİLERDE BEL AĞRISI SIKLIĞI
LOW BACK PAIN PREVALENCE AMONG WORKERS IN TWO FACTORIES IN ANKARA
Makale Dili: TR - Medline No: 66234
ÖZET
Amaç: Bu araştırmada, Ankara'da bulunan iki fabrikada çalışan işçilerde bel ağrısı sıklığının ve olası risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılmış olan çalışmanın araştırma grubunu fabrikalarda çalışan 294 işçi oluşturmuştur. Araştırmaya katılım yüzdesi 81.0'dır (238/294).

Bulgular: Çalışanların %42.0'ı 40 - 49 yaş grubunda yer almıştır. Grubun %90.8'i evli, %38.7'si ise ortaokul mezunudur. Araştırma sırasında bel ağrısı olduğunu ifade eden çalışanların %58.6'sı Oswestry Bel Ağrısı Ölçeğine göre “5-14 puan” almıştır. Çalışanların Oswestry ölçeğine göre ortalama puanı 9.6'dır.

Sonuç: Bu araştırma sonuçlarına göre uzun süre ayakta durmak, çalışma süresi gibi çeşitli durumların araştırma grubunda bel sağlığını etkileyen risk faktörleri olduğu belirlenmiştir. Çalışanlar, işveren ve sağlık personelinin bel sağlığı açısından işbirliği içerisinde çalışmaları bel ağrısı sıklığını azaltabilir. Kurumun çalışanların bel sağlığı ile ilgili olarak çalışma koşullarını iyileştirmesi önerilmektedir.

ABSTRACT
Aim: To determine the possible risk factors and frequency of “low back pain” among workers of two factories in Ankara.

Materials and methods: In this cross-sectional study, the total number of the workers in two factories were 294. The participation rate was 81.0% (238/294).

Findings: Forty-two percent of the workers were between 40-49 years of age. Ninety point eight percent of the participants were married and 38.7% of them were secondary school graduates. The participants who stated “low back pain” during the study got 5-14 points according to the “Oswesrty Low Back Pain Scale”. The mean score was 9.6 points.

Results: Standing still for a long time, duration of working, etc. were possible risk factors of low back pain among the study population. Collaboration of workers, factory administrators and health professionals of the factories might reduce the low back pain frequency. Working conditions of the factories is recommended to be promoted.