ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Ankilozan Spondilit Hastalarında Klinik Özellikler, Çalışma, Eğitim ve Sosyal Hayat
Clinical Characteristics, Working, Education and Social Life of Patients with Ankylosing Spondylitis
Received Date : 11 Nov 2012
Accepted Date : 03 Dec 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Ankilozan spondilit hastanın günlük yaşam aktivitelerinde ciddi zorluklara neden olan kronik romatizmal bir hastalıktır. Bu çalışmada, AS hastalarının klinik özelliklerinin yanı sıra çalışma ve eğitim hayatı ile sosyal çevrede yaşadıkları sorunlar araştırıldı.

Yöntemler: Bu çalışmaya Modifiye New York kriterlerine göre ankilozan spondilit tanısı konulan 54 hasta alındı. Demografik ve klinik özellikleri ile güncel tedavi ve takip parametreleri (BASDAİ, BASFİ) değerlendirildi. Ayrıca, oluşturulan sorgulama formu ile hastaların çalışma, eğitim ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları sorunlar değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 54 hastanın 42'si erkekti. Hasta medyan yaşı, ilk şikayet yaşı ve tanı yaşı sırasıyla 23± 8.1, 28 ± 8.2 ve 35 ± 8.2 yıl idi. Hastaların % 38'inde entezopati, % 18'inde üveit, % 27.7'inde periferik artrit ve % 40.7'inde kalça eklem tutulumu vardı. Ortalama BASDAİ 4 ± 2.4 ve BASFİ 3.6 ± 2.9 bulundu. Kadın ve erkek AS hastaları karşılaştırıldığın da ise; HLA-B27 pozitifliğinin erkek hastalarda, omuz artritinin ise kadın hastalarda anlamlı olarak fazla saptandığı görüldü (p<0,05). Hastaların% 63.4'ü farklı düzeylerde mesleki zorluklar yaşadıklarını ve % 16.7 ‘si ise hastalığı nedeniyle işlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirttiler. Ayrıca hastaların sosyal donatı alanlarındaki sorunları ile iş hayatında ve aile ilişkilerinde karşılaşılan sorunların anlamlı olarak ilişkisi olduğu görüldü (p<0,05).

Sonuçlar: Ankilozan spondilit ağrı ve fonksiyonel kısıtlılıkları nedeniyle hastaların çalışma, eğitim ve sosyal hayat gibi günlük yaşam aktivitelerinde ciddi zorluklara yol açmaktadır.

ABSTRACT
Objective: Ankylosing spondylitis is a chronic rheumatic disease which causes serious difficulties in patient's daily life activities. In this study, experienced difficulties at working, education and social life of ankylosing spondylitis patients followed up in our clinic were investigated by evaluating their clinical features and follow up parameters.

Methods: 54 patients diagnosed as ankylosing spondylitis patient according to modified New York criteria were taken in this study. The demographic and clinical features, current treatment and follow up parameters (BASDAI, BASFI) were evaluated. Additionally, the patient's relationships with their family and friends, experienced difficulties in their social environment, work and education were queried by standard form.

Results: 42 of the 54 patients taken for the study were male. Patient's median age, first complaint age and diagnosis age were 35±8.2, 23±8.1 and 28±8.2 years respectively. Patient's have 38% enthesopathy, 18% uveitis, 27.7% peripheral arthritis, 40.7% hip joint involvement. BASDAI was 4±2.4, BASFI 3.6±2.9. When male and female patients were compared; HLA-B27 positivity in male patients, and arthritis of the shoulder seems to be determined to be significantly higher in female patients (p <0.05). 63.4% of patients experiencing professional difficulties at different levels and 16.7% of them said they were forced to leave their jobs because of illness. There was a significant relationship between problems of social reinforcement areas and business, family relationships problems (p <0.05).

Conclusion: The pain and functional limitations of ankylosing spondylitis patients lead to serious difficulties in their daily life activities as working,education and social life.