ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Ankilozan Spondilit ve Amyotrofik Lateral Skleroz Birlikteliği
Coexistence of Ankylosing Spondylitis and Amyotrophic Lateral Sclerosis: Case Report
Received Date : 09 Dec 2015
Accepted Date : 26 Dec 2016
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(1):52-6
ÖZET
Ankilozan spondilitte (AS) nörolojik komplikasyonlar sık olmamakla birlikte miyelopati, antanyo-aksiyel eklem subluksasyonu, vertebra fraktürü, dislokasyon, cauda equina sendromu, kök lezyonları, intraspinal ligament ossifikasyonları, foraminal stenoz olarak sıralanabilir. Amyotrofik lateral skleroz (ALS) santral ve periferik motor nöronların tutulumu ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu olguda intraspinal ligament ossifikasyonları gibi nedenlere bağlı hastalık seyri sırasında gelişebilen servikal miyelopati düşünülen ancak elektronöromiyografide ALS tanısı alan bir AS hastası sunulmaktadır. AS gibi romatolojik hastalıklarda nörolojik ve kas iskelet sistemi tutulumlarına bağlı güçsüzlük, atrofi, uyuşma, karıncalanma, kramp gibi bulgular gözlenebilmetedir. Bu semptomlar ile ALS gibi nörolojik hastalıkların bulguları karışabilir, bu da tanının konulmasını zorlaştırabilir. Romatolojik hastalıklarda, ALS hastalığa eşlik edebileceği gibi kullanılan ilaçların komplikasyonu olarak da karşımıza çıkabilir. Bu hastalarda eş zamanlı nörolojik hastalıkların da görülebileceği unutulmamalı ve tanıda dikkatli olunmalıdır.
ABSTRACT
Although neurological symptoms are not common in Ankylosing spondylitis (AS), myelopathy, atlantoaxial joint subluxation, vertebral fractures, dislocation, the cauda equina syndrome, root lesions, intraspinal ligament ossification and foraminal stenosis can be observed. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterised by the involvement of the central and peripheral motor neurons. This case study presents a patient who was initially considered to have cervical myelopathy that can develop during the course of the disease due to causes such as intraspinal ligament ossification but was finally diagnosed with ALS based on electroneuromyography. In rheumatic diseases such as AS, symptoms such as weakness, atrophy, numbness, tingling or cramps may be observed as a result of the neurological and musculoskeletal involvement. These symptoms may be confused with those related to neurological diseases including ALS, which can complicate the diagnosis. In rheumatic diseases, ALS may accompany the disease as well as occurring as a complication of the drug therapy. In patients, it must be kept in mind that concurrent neurological diseases may be seen and these diagnoses should be done cautiously.