ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ OLGULARDA ATLANTO-AKSİYEL EKLEM TUTULUMUNUN KLİNİK, RADYOLOJİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
CLINIC, RAIDOLOGIC AND ELECTROPHYSIOLOGIC ASSESSMENT OF ATLANTO-AXIAL JOINT INVOLVEMENT IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32778
ÖZET
Bu çalışma Ankilozan Spondilitli(AS) olgularda atlanto-aksiyel tutulumu klinik ve radyolojik olarak değerlendirmek ve olguların somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerini (SUP) elde ederek olası servikal miyelopatiyi erken saptamada yararlı olup olmayacağını araştırmak amacı ile yapıldı.

Çalışmaya Modifiye New York kriterlerine göre AS tanısı alan 20 olgu ve aynı yaş ve cins grubunda 20 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı.Tüm olguların nörolojik bakıları yapıldı. Ağız açık odontoid grafileri, fleksiyon ve ekstansiyonda lateral servikal grafileri ve atlanto-aksiyel eklem bilgisayarlı tomografileri(BT) çekildi. Ayrıca sağ median sinir SUP kayıtları elde edildi.

AS olguların 11'inde (%55) oksipitoservikal ağrı yakınması mevcuttu. 6(%30) olguda nörolojik bulgu veya bulgular tespit edildi. Konvansiyonel radyografilerde sadece 1(%5) olguda anterior atlanto-aksiyel subluksasyon(AAS) tespit edilirken, BT'de 4(%20) olguda (2 olguda anterior,1 olguda lateral ve 1 olguda posterior) AAS saptandı. 30 hastadan sadece 1'inde patolojik median SUP değeri mevcuttu. Bu olguda hem konvansiyonel radyografi hem de BT ile anterior AAS tanısı konmuştu. AS'li hastalarda median SUP değerleri ile oksipitoservikal ağrı, nörolojik bulgular ve AAS arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı(sırası ile p>0.05, p>0.05, p>0.05).

ABSTRACT
This study was designed to evaluate atlanto-axial subluxation(AAS) clinically and radiologically in Ankylosing Spondylitis(AS) patients and to study whether somatosensory evoked potentials(SEP) could be useful in early detection of probable cervical myelopathy in these patients.

Twenty patients who were diagnosed as AS according to Modified New York criteria and 20 age and sex matched controls were enrolled in this study. Neurological examination was performed on all patients. Open mouth odontoid radiographies, flexion and extansion lateral cervical radiographies and atlanto-axial joint CT were obtained. Additionally right median nerve SEP were studied.

Eleven(55%) AS patients had occipitocervical pain. Six(30%) cases had pathologic neurological sign /signs. While AAS was diagnosed only in 1(5%) patient by using conventional radiographies, it was seen in 4(20%) patients (1 lateral, 2 anterior and 1 posterior AAS) with the evaluation of atlanto-axial CT. Only one of 30 patients had pathologic median SEP values. This case was diagnosed as anterior AAS both by conventional radiographies and CT. There was no statistically significant correlation between SEP values and occipitocervical pain, neurological signs, AAS(respectively p>0.05, p>0.05, p>0.05).