ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKİLOZAN SPONDİLİTTE SİGARA KULLANIMININ BATH İNDEKSLERİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
SMOKING AMONG PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS: THE EFFECTS ON BATH INDEXES AND QUALITY OF LIFE
Makale Dili: TR - Medline No: 66186
ÖZET
Ankilozan Spondilit (AS), etiyolojisi bilinmeyen, daha çok genç erkekleri etkileyen, inflamatuvar bel ağrısı ve sakroileit ile karakterize kronik, sistemik bir hastalıktır. AS'de genetik ve çevresel faktörler, fonksiyonel durumu, hastalık aktivitesini ve yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı sigara kullanımının Bath AS Metroloji İndeksi (BASMI), Bath AS Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Bath AS Hastalık Aktivitesi İndeksi (BASDAI) ve AS Yaşam Kalitesi ölçeği (ASQoL) üzerine olan olası etkilerini saptamaktı. Çalışmaya, modifiye New York kriterlerine göre AS tanısı almış 63 hasta alındı. Hastalar 3 gruba bölündü; sigarayı asla kullanmamış (grup 1), geçmişte kullanmış (grup 2) ve hala kullanmakta olanlar (grup 3) şeklinde gruplandırıldı. Yaş, eğitim seviyesi ve hastalık süresi bakımından gruplar benzerdi (sırasıyla p=0.644, p=0.935, p=0.061). Gruplar eritrosit sedimentasyon oranı, C-reaktif protein, BASMI, BASDAI, BASFI ve ASQoL bakımından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farlılık bulunmadı (p>0.05). Çalışmamızda her ne kadar sigara kullanımının AS'de spinal mobilite, fonksiyonel durum, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi bakımından farklılık yaratmadığı bulunsa da sigaranın uzun vadede yapabileceği etkiler nedeniyle profilaktik önlem olarak sigara içilmesinin kesilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.
ABSTRACT
Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic systemic disease with an unknown etiology that mainly affects young males and is characterized by inflammatory back pain with sacroileitis. Genetic and environmental factors may affect functional status, disease activity and quality of life in AS. The objective of this study was to determine the effects of smoking on Bath AS Metrology Index (BASMI), Bath AS Functional Index (BASFI), Bath AS Disease Activity Index (BASDAI), and AS Quality of Life (ASQoL). Sixty-three patients who fulfilled the modified New York criteria for AS were included in the study. The patients were divided into three groups, as follows: non-smokers were in group 1, ex-smokers were in group 2, current smokers were in group 3. Age, education level, and disease duration were similar between groups (respectively p=0.644, p=0.935, p=0.061). There was no statistically significant difference between the groups with regard to erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, BASMI, BASFI, BASDAI and ASQoL (p>0.05).

Although it was found that smoking has no effect on spinal mobility, functional status, disease activity, and quality of life we consider that, because of its long-term outcomes, smoking cessation is important for prophylactic measure.