ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKİLOZAN SPONDİLİTTE YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARININ BİLGİSAYARLI YÜRÜME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF GAIT DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKLOSING SPONDYLITIS USING GAIT ANALYSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 68902
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ankilozan spondilitli (AS) hastalarda yürümenin zaman-uzaklık, kinematik ve kinetik değişkenlerini incelemek ve verileri sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır.

Metot: Çalışmaya yaş ortalamaları (standart sapma) 39,09 (8,54) yıl olan 36 erkek, 7 kadın AS'li hasta ve yaş, cinslerine göre eşleştirilmiş sağlıklı kontrol bireyleri alındı. AS'li hastalar ve kontrol grubunda yürümenin zaman-uzaklık değişkenleri (yürüme hızı, adım zamanı ve uzunluğu, çift adım zamanı ve uzunluğu), kinematik (pelvis, kalça, diz ve ayak bileklerinin sagital, koronal ve transvers planlarda eklem rotasyon açıları) ve kinetik değişkenleri (kalça ve ayak bileği eklemlerinin sagital, koronal ve transvers planda moment ve güçleri, yer reaksiyon kuvvetleri) karşılaştırıldı.

Bulgular: Ankilozan spondilitli hastalarda, adım uzunluğunun kısa ve her iki ayak yerdeyken geçen sürenin belirgin olarak daha uzun olduğu saptandı. Hasta grubunda, sagital ve koronal planda daha belirgin olacak şekilde tüm yönlerde pelvis hareketlerinin normallere göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde azalmış olduğu gözlendi. Kalçanın sagital ve koronal planda fleksiyon-ekstansiyon ve abdüksiyon-addüksiyon açıları anlamlı olarak normalden az, transvers plan kalça rotasyonları ise anlamlı olarak normalden fazla bulundu. Sagital planda diz eklemi hareket açıklıkları normalden kısıtlı, ayak bilek eklem hareketleri ise normalin üzerinde tespit edildi. Kalça ekstansör momentleri normallerden anlamlı düzeyde düşük, sagital planda ayak bileğinde plantar fleksiyon momenti ve oluşturulan-emilen güçler normallerden daha fazla bulundu. AS'li hastaların vertikal yer reaksiyon kuvvet grafiklerinde, ikinci pikler normale yakın iken birinci pikin hafif düzeyde normalden düşük olduğu gözlendi.

Sonuçlar: AS'li hastalarda gözlenen yürüme paterni, hastalığın doğal seyrine ikincil mevcut yetersizlikler ve bunlara karşı oluşturulmuş kompanzasyon mekanizmalarının bir bütünüdür. Bilgisayarlı yürüme analizi, objektif ve güvenilir veriler sağlayarak, AS'li hastalarda tedavi stratejilerinin planlanmasında önemli bir yere sahiptir.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate, and compare with healthy subjects, the time-distance, kinematic and kinetic parameters of gait in patients with ankylosing spondylitis (AS).

Method: Thirty six men and 7 women with a mean age (standart deviation) of 39.09 (8.54) and age-gender matched healthy control subjects were included into the study. Patients with AS and control subjects were compared in terms of the time-distance (walking velocity, step time and length, stride time and length), kinematic joint rotation angles of pelvis, hip, knee and ankles in sagital, coronal and transverse planes), and kinetic parameters (moment and powers of hip and ankle in sagital, coronal and transvers planes together with vertical reaction forces).

Results: The step length was shorter and double support time was significantly longer in AS group than the control group. Pelvis kinematics in all sagital, coronal and transverse planes were decreased in AS group. Hip movement in sagital and coronal plane was less than, in transverse plane was higher than the control group. In sagital plane knee movement was less, ankle movement was higher than the control group. Hip extensor moments were less, ankle plantar flexion moment and power was higher than the control group. Second peak of vertical reaction forces were close to normal whereas first peak was slightly less than normal controls.

Conclusion: The gait deviations in patients with AS is a final combination of primary musculoskletal impairments due to the illness itself and secondary compensatory movements in response to these impairments. Computerized gait analysis can enable objective and reliable data to help the decision making process in patients with AS.