ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Annelerin Serebral Palsili Çocukların Rehabilitasyon Programından Beklentileri
Mothers' Expectations from Rehabilitation Program of Children with Cerebral Palsy
Received Date : 16 Sep 2013
Accepted Date : 08 Nov 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı annelerin serebral palsi (SP) rehabilitasyon programından beklentilerini değerlendirmektir.

Yöntemler: Hastane de yatan 108 SP'li çocuk ve anneleri rehabilitasyon programına dahil edildi. SP şiddetini belirlemek için Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) kullanıldı. Anne yaşı ve eğitim düzeyi kaydedildi. Annelere öncelik sırasına göre rehabilitasyon programından beklentilerini belirtmesi istendi. Bu amaçla 11 madde içeren bir form hazırlandı.

Bulgular: Tüm eğitim düzeylerinde annelerin birinci beklentisi SP li çocuklarının yürümesi yada yürüme kalitesinin artması idi. SP şiddeti ile annelerin beklentileri arasında zayıf korelasyon saptandı (r=0.34, p<0.001). Hastanede kalış süresi ile annelerin beklentileri arasında istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.297).

Sonuçlar: SP'li çocukların annelerinin birinci beklentisi çocuklarının yürümesi ya da yürüme kalitesinin artması idi. SP şiddetinin annelerin beklentisini değiştirmediği gözlemlendi. SP'li çocukların ailelerinin SP ve rehabilitasyon hedefleri konusunda daha fazla bilgilendirlimesinin rehabilitasyon programının verimliliğini arttırabileceğini düşünmekteyiz.

ABSTRACT
Objective: The purpose of the study was to evaluate the mothers' expectations from rehabilitation programs of children with cerebral palsy (CP).

Methods: One hundred eight children with CP and their mothers were taken into an inpatient rehabilitation program in the hospital. The Gross Motor Function Classification System was used to determine the severity of CP. Maternal age and education levels were recorded. Mothers were asked to indicate their expectations from the rehabilitation program in order of their priority. For this purpose, a form containing 11 items.

Results: The first expectations for the mothers at all educational levels were walking of the child or increasing the quality of walking. A poor correlation was determined between severity of CP and the mother's expectations (r=0.34, p<0.001). There was no significant statistical difference between length of stay in the hospital for rehabilitation of children with CP and the mothers' expectations (p=0.297).

Conclusion: The first expectations of mothers' of children with CP from rehabilitation programs are increasing the quality of the child's walking or increasing of the quality of walking in the first place. It is observed that the increase in the severity of CP did not change the expectations of the mother. We believe that more informing the parents of children with CP about CP and the goals of the rehabilitation program would be helpful incrising in terms of the efficiency of the rehabilitation program.