ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Artrogripozis Multipleks Konjenita: Beş Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Arthrogryposis Multiplex Congenita: Five Case Report and Review of the Literature
Received Date : 30 Jan 2016
Accepted Date : 25 Oct 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2017;20(2):98-104
ÖZET
Artrogripozis multipleks konjenita (AMK), progresif olmayan multipl konjenital eklem kontraktürleri ile karakterize bir sendromdur. Hastalık multifaktöriyel etiyolojiye sahip olup, fetal hareketlerin yokluğu ve genetik defektler en sık olarak suçlanmaktadır. AMK, esas olarak ekstremiteleri tutmaktadır. Multipl eklem kontraktürleri ile doğan bir hastada artrogripozis tanısı mutlaka akla getirilmelidir. Hastaların fonksiyonel bağımsızlıkları açısından, erken dönemde cerrahi tedavi ve rehabilitasyona başlanması çok önemlidir. Bu çalışmada AMK tanısı alan beş olgumuz eşliğinde, bu hastalığın tanısı, tipleri, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları literatür eşliğinde sunulmuştur.
ABSTRACT
Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) is a syndrome characterized by non-progressive multiple congenital joint contractures. The etiology of disease is multifactorial, it is most commonly suspected from absent fetal movements and genetic defects. AMC effects mainly limbs. It is crucial that the diagnosis of AMC should be kept in mind by physicians in new borns with multiple joint contractures. The patients must begin rehabilitation in early stage after accurate diagnosis in terms of functional independence. We present the diagnosis, types, clinical features and treatment approaches of this disease in our five cases with literature reviews.