ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

AYAK BİLEĞİ PROPRİOSEPSİYONU : Genç kız jimnastikçi ve kontrol grubunun kıyaslanması
ANKLE PROPRIOCEPTION : a comparison between female teenage gymnasts and controls
Makale Dili: EN - Medline No: 32777
ÖZET
Proprioseptif mekanizma eklemlerin stabilizasyonunda rol oynar ve kapsüloligamentöz yapılar ile dinamik kas kuvvetleri arasında etkileşimi sağlar görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, jimnastikçilerle sporcu olmayan kontrol grubunun ayak bileklerinin denge ve eklem pozisyon hislerini karşılaştırmaktı. Ayak bileğinin proprioseptif kabiliyetini 4 farklı testle değerlendirdik (tek bacak üzerinde ayakta durma testi, tek bacak üzerinde hoplama testi, aktif ve pasif açı repozisyon testleri). Ayak bileği propriosepsiyonu toplam 40 kişiden oluşan 2 deneysel grupta ölçüldü. Grup 1 (n=20) jimnastik yapmayan bireylerden ve grup 2 (n:20) genç kız jimnastikçilerden oluşmaktaydı. Eklem pozisyon duyusu aktif olarak Cybex NORMTM izokinetik dinamometre ve pasif olarak propriosepsiyon ölçüm cihazı ile ölçüldü. Mann-Whitney U testi her iki grubun ayak bileği ortalama değerlerini kıyaslamak için kullanıldı. Sonuçlar her grup arasında istatistiksel olarak önemli farklar olduğunu gösterdi (p<0.05). Kontrol ve jimnastikçilerde bütün testlerde dominant ve nondominant ayak bilekleri arasında anlamlı bir fark tesbit edilemedi. Çalışmada elde edilen sonuçlar yoğun antrenmanın kas tonusunda artış meydana getirerek ayak bileği eklem pozisyon hissi ve dengesi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuçlarımız kompleks jimnastik aktiviteler sırasındaki denge yeteneğini yansıtmamasına rağmen, aktif ve pasif eklem pozisyon duyu testleri kadar tek bacak üzerinde durma ve tek bacak üzerinde hoplama testlerini içeren fizik tedavi ölçümlerinin yapılmasının yararlı olacağını göstermektedir.
ABSTRACT
Proprioceptive mechanisms appear to play a role in stabilizing the joints and may serve as a means for interplay between the static stabilizers and the dynamic muscle restraints. The purpose of this study was to compare the joint position sense and ankle balance pattern between trained gymnasts and healthy nongymnasts. We evaluated the proprioceptive ability of the ankle with four different tests (one-leg-standing test, a single-limb-hopping test, an active angle-reproduction test, and passive angle-reproduction test). Ankle proprioception was measured in 40 subjects who were assigned to two experimental groups: Group 1 (n=20), control group, and group 2 (n = 20), teenage female gymnasts. Joint position sense was actively measured with a Cybex NORMTM isokinetic dynamometer and passively with a proprioception testing device. A Mann-Whitney U test was used to compare the mean values of the gymnastic ankles with the control ankle. Results revealed statistically significant differences (p<0.05) between the trained gymnastic group and the untrained control group. We found no statistically significant difference between the dominant and nondominant ankle in the group of the volunteers and gymnasts in all tests. The results of this study suggest that in addition to an increase in muscle tone, extensive training has a positive influence on ankle joint position sense and balance Although our results cannot be extrapolated to balance abilities during complex gymnastic routines, they do suggest that physical therapy assessment includes active and passive joint position as well as one-legged standing balance task, single-limb-hopping course test.