ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

AYAKBİLEĞİ BURKULMALARINDA SOĞUTULMUŞ ELASTİK BANDAJ (ICEFEEL©) VE CRYO/CUFF© İLE TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISONS OF OUTCOMES OF TWO DIFFERENT TREATMENTS AFTER ANKLE SPRAINS; CRYO/CUFF<sup>©</sup> AND COLD ELASTIC BANDAGE (ICEFEEL<sup>©</sup>)
Makale Dili: TR - Medline No: 81501
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada evre 1 ve evre 2 lateral ayak bileği bağ yaralanması sonrası uygulanan 2 farklı tedavi yönteminin (icefeel® soğutulmuş bandaj ve cryocuff®) sonuçlarının incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Farklı iki yöntemin sonuçları, görsel analog skala (VAS), volumetrik ödem değerlendirmesi, Kitaoka fonksiyonel ayak bileği skalası, Eklem hareket genişliği ölçümü, izokinetik kas testi ve stres grafisi yöntemleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki tedavi yöntemi ile de tedavi sonunda, VAS, volümetrik ödem küçülmesi ve Kitaoka fonksiyonel skorlarında anlamlı derecede düzelme oldu. Ayak bileği dorsofleksiyon ve plantar fleksiyon hareket açıklılıkları her iki grupta da, sağlam ayak bileklerine göre bir miktar azalma gösterse de istatistiksel olarak anlamlı bir kayıp yoktu. İki grup arasında, izokinetik inceleme sonucunda inversiyon doruk tork ve eversiyon doruk değerleri arasında fark tespit edilmedi. Radyografik incelemede, inversiyon stresi altında talar tilt açılarındaki değişim miktarlarına bakıldı ve iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Kompresyonsoğuk uygulama yöntemi, akut ayak bileği yaralanmalarında önerilen tedavidir. Icefeel ve cryocuff yöntemlerinin her ikisinde de benzer başarılı sonuçlar vermiştir. Soğutulmuş elastik bandajın (icefell®), Cryo/cuff®'a göre üstünlüğü ise, daha ekonomik ve kolay ulaşılabilir olması ve uygulama kolaylığı olarak tespit edilmiştir.

ABSTRACT
Objectives: The purpose of this study is analysing and comparing of two different treatment methods (icefeel® soğutulmuş bandaj ve cryocuff®) in stage 1 and 2 lateral ankle injuries.

Patients and Methods: The results of two different methods were evaluated by using visual vnalog vcale (VAS), volumetric edema evaluation, functional ankle scala of Kitaoka, joint range of motion evaluation, isokinetic muscle test and stress graphies.

Results: VAS, volumetric edema evaluation and functional ankle scala of Kitaoka was significantly improved with two different treatment methods. However according to the healthy ankles, ankle dorsiflexion and plantarflexion range of motion in two groups were decreased, there was not any statistically loss. At the end of isokinetic evaluation between two groups, no difference were detected between inversion doruk tork and eversion doruk results. No significant difference was found between the changes in talar tilt degrees under inversion stress with radiographic screening.

Conclusion: Compression-cold application method is recommended after acute ankle injuries. Icefeel and cryocuff methods gave the similar successful results. The advantages of cold elastic bandage (icefell) to Cryo/cuff are being more economic, easy to reach and easy application.