ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Bası Yaralarının Evre Düzeylerini Etkileyen Faktörler
Factors Affec/ng the Stages of Pressure Ulcers
Received Date : 19 Jan 2016
Accepted Date : 23 Jul 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):154-9
ÖZET
Amac: Bu calışmada bası yarası olan hastaların bası yaralarının evre duzeyleriyle ilişkili faktorleri değerlendirmek hedeflenmiştir. Gerec ve Yontemler: Bu kesitsel calışmaya, norolojik rehabilitasyon amacıyla hospitalize edilen, evre 2-4 bası yarası olan 27 (22 erkek, 5 kadın) hasta alındı. Hastaların demografik ozellikleri yaş, cinsiyet, olay suresi, beden kitle indeksi, sigara-alkol kullanımı; bası yarası ozellikleri ise sure, lokalizasyon, evre, yara yuzey alanı ve eksuda varlığı olarak kaydedildi. Calışmaya dahil edilen hastalarda risk değerlendirmesi icin Braden olceği kullanıldı. Bulgular: Calışmaya dahil edilen toplam 27 hastada 47 yara değerlendirmeye alındı. Bası yarası gelişmesi bakımından, Braden olceğine gore yuksek riskli gruptaki hastaların oranı %88,6 idi. Bası yaraları en sık olarak evre 2 yaralarda iskial, evre 3 yaralarda sakral ve evre 4 yaralarda trokanterik bolgede saptandı. Bası yarası evresinin eksuda varlığı, cinko ve total protein gibi faktorlerle ilişkili olduğu ortaya kondu. Sonuc: Bası yarasının izleminde en kısa surede risk değerlendirmesinin yapılması, hematolojik ve nutrisyonel parametrelerin kapsamlı olarak ele alınması iyileşme surecine olumlu katkılar sağlayacaktır.
ABSTRACT
Objective: This study aimed to assess factors associated with the levels of ulcers stages in patients with pressure ulcers. Material and Methods: Twenty-seven neurorehabilitation patients (22 male, 5 female) with stage 2-4 pressure ulcers were included in this cross-sectional study. Demographic characteristics of all patients were recorded as age, sex, duration of neurological disease, body mass index and smoking usage; pressure ulcer characteristics were recorded as ulcer duration, location, stage, wound surface area and the presence of exudate. Braden scale was used to evaluate the risk of participants included in this study. Results: Total of 47 pressure ulcers of 27 patients were evaluated in this study. In point of pressure ulcer development, the proportion of patients in high-risk group according to the Braden scale was 88.6%. Localization of stage 2 pressure ulcers were mostly seen at ischial region, stage 3 ulcers were mostly at sacral region and stage 4 ulcers were at trochanteric region. Also it was revealed that stages of pressure ulcers were associated with the factors as presence of exudate, levels of total protein and zinc. Conclusion: In the follow up of pressure ulcers, risk assessment and comprehensive evaluation of hematological and nutritional parameters at the shortest time provide favorable contributions to healing process.