ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Bel Ağrılı Genç Erişkinlerde Lomber ve Servikal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of Lomber and Cervical Magnetic Resonance Imaging Findings in Young Adults with Low-Back Pain
Received Date : 15 Aug 2017
Accepted Date : 20 Sep 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-57567 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(1):15-21
ÖZET
Amaç: Servikal bölgede ağrısı olmayan bel ağrılı genç erişkinlerin, lomber bölge manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ile servikal bölge MRG bulgularını karşılaştırmak ve bu bulguların risk faktörleriyle ilişkisini saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yaş aralığı 20-40 yıl olan, bel ağrısı olan, boyun ağrısı olmayan 60 hasta alındı. Bel ağrısının süresi, sigara içimi, travma öyküsü, düzenli egzersiz yapıp yapmadığı, boyu, kilosu ve mesleği sorgulandı. Beden kitle indeksi (BKİ) hesaplandı. Ağrı, vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. MRG’de; herniasyon, dejenerasyon ve anüler yırtık kaydedildi. Dejenerasyon derecelendirildi. Bulgular:Hastaların ortalama yaşı 29,82±5,59 yıl, BKİ 25,36±3,82 kg/m2, bel ağrısı süresi 32,02±29,97 ay, bel ağrısı VAS 6,83±1,45 idi. Herniasyon lomber bölgede en fazla L4-5 ve L5-S1 düzeyinde olup; bulging (%45- 36,7), protrüzyon (%41,7-51,7), ekstrüzyon (%8,3-6,7) şeklinde dağılım gösterirken, servikal bölgede ise en fazla C5-6 ve C4-5 seviyesinde olup; bulging (%51,7-30) ve protrüzyon (%13,3-11,7) şeklinde dağılım gösterdi. Lomber bölgede 188 (%52,2) seviye normal, 172 (%47,7) seviyede disk hernisi bulgusu, servikalde ise 234 (%65) seviye normal, 126 (%35) seviyede disk hernisi bulgusu mevcuttu. Dejenerasyon en fazla L5-S1, L4-5 ile C3-C4, C4-5 seviyelerindeydi. Lomber bölgede Gr8’e, servikalde Gr5’e ulaşan dejenerasyon saptandı. Lomber disk hernisi (r=0,303) ve dejenerasyonu (r=0,398) kilo ile servikal bölge disk hernisi (r=0,279) ve disk dejenerasyonu (r=0,273) yaş ile pozitif ilişkili idi. Lomber ve servikal bölge herni ve dejenerasyon skorları arasında korelasyon yoktu. Sonuç: Servikal ağrı şikâyeti olmayan genç erişkinlerde de pozitif MRG bulguları olabilmektedir. Omurganın farklı bölümleri risk faktörlerinden farklı etkilenebilmektedir. Yaş ve BKİ omurga sağlığını etkileyen risk faktörleri arasında sayılabilmektedir.
ABSTRACT
Objective: To compare lomber and servical magnetic resonance imaging (MRI) findings of adults with low back pain without neck pain, and to investigate the association between findings and risk factors. Material and Methods: 60 patients aged between 20-40 years were enrolled. Duration of back pain, history of smoking and trauma, regular exercise were questioned. Height and weight were measured. Pain was evaluated with VAS (visual analogue scale). Herniation, degeneration, annular tear on MRI findings were recorded. Degeneration was grated. Results: Mean age was 29,82±5,59 years, mean BMI was 25,36±3,82 kg/m2, mean duration of low back was 32,02±29,97 months, and mean pain VAS score was 6,83±1,45. Herniation was mostly seen at the level of L4-5 followed by L5-S1. Bulging (45-36.7%), protrusion (41.7-51.7%), extrusion (83- 6.7%) were detected while C5-6 and C4-5 levels in the servical region, bulging (51.7-30%) and protrusion (13.3-11.7%). In the lomber region, 188 (52.2%) levels were normal, 172 (47.7%) had disc herniation, while 234 (65%) were normal, 126 (35%) had disc herniation in cervical region. Degeneration was observed mostly at L5-S1, L4-5, C3-C4, C4-5. Maximum degeneration score was grade 8 in the lomber and grade 5 in the servical region. Lomber disk herniation (r=0.303), degeneration (r=0.398) were positively related to weight, while servikal region (r=0.279, r=0.273) related to age. The hernia and degeneration scores of the two regions were not correlated. Conclusion: There may also be positive MRI findings in young adults without cervical pain. Different parts of the spine may be affected differently from the risk factors. Age, BMI are among the risk factors affecting spine health.