ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMELERİNDE RASTLANTISAL TESBİT EDİLEN VERTEBRAL HEMANJİYOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INCIDENTALLY DISCOVERED VERTEBRAL HEMANGIOMAS DURING COMPUTED TOMOGRAPHY EXAMINATIONS
Makale Dili: TR - Medline No: 32780
ÖZET
Farklı tanılarla torakal ve abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki istenen 256 olgunun BT' leri aynı anda rastlantısal vertebral hemanjiyom (VH) yönünden de incelenerek, VH'nın görülme sıklığı, lokalizasyonları ile cinsiyet, yaş ve dejeneratif vertebra hastalıkları ile ilişkisi gözden geçirildi. Olguların 46'sında (%18) VH tesbit edildi. VH' lar 28 (%61) olguda birden çok sayıda, 18 (%39) olguda tek bir vertebra seviyesine lokalizeydi. Birden fazla seviyedeki VH görülme oranı (%61) literatürde bildirilenden (%30) daha yüksek bulundu. VH' ların dejeneratif vertebra değişiklikleri ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı belirlendi. BT tetkikinden sonra yapılan klinik değerlendirmede 22 (%48.9) olgunun VH ile ilişkilendirilebilecek (sırt ağrısı, radiküler ağrılar) semptomlardan yakındıkları saptandı. Semptomlu olguların 13'ünde izole, 9'unda birden fazla seviyede VH mevcuttu. Semptomlu izole VH çaplarının, asemptomatiklere göre anlamlı derecede büyük olduğu saptandı. Sonuçlar izole VH' larda asemptomatik veya semptomatik olma özelliklerinin VH çapları ile de ilgili olduğunu göstermektedir.
ABSTRACT
In this study, we evaluated the thoracic and abdominal CT scans of 256 patients for incidental vertebral hemangiomas and found 46 hemangioma patients. The incidence and localization of hemangiomas and the relationship between hemangiomas and degenerative disease of vertebrae were evaluated. 28 patients had multilevel and 18 patients have isolated vertebral hemangiomas. We found that multilevel hemangiomas were significantly more than the literature data (61%, 30% respectively). We found no correlation between the degenerative disease of vertebrae and the hemangiomas. In clinical evaluation made after CT examination, 22 patients (%48.9) had symptoms (back pain, radicular pain) that may be associated with vertebral hemangiomas.The symptomatic patients had 13 isolated and 9 multilevel hemangiomas. Symptomatic patients with isolated hemangiomas had a significant greater mean diameter than the asymptomatic ones. Our results revealed that being asymptomatic or symptomatic is related to the diameter of hemangiomas in isolated ones.