ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Physical Medicine and Rehabilitation Consultations Requested for Inpatients in a University Hospital
Received Date : 26 Sep 2019
Accepted Date : 22 Nov 2019
Available Online : 20 Dec 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-71616 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2020;23(2):77-82
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) bölümünden istenen konsültasyon hizmetlerinin hastaların sosyodemografik özelliklerine, konsültasyon istenen kliniklere, istenme nedenlerine, konulan tanılara ve verilen tedavilere göre dağılımını incelemekti. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yatarak tedavi gören ve FTR konsültasyonu istenen hastalar dahil edildi. Hastaların konsültasyon formları geriye dönük olarak tarandı ve muayene bulgu ve değerlendirmeleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya, 13 farklı klinikte yatarak tedavi gören ve bu klinikler tarafından FTR uzman hekim konsültasyonu istenen 235 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 128’ini (%54,5) kadınlar, 107’sini (%45,5) erkekler oluşturmuştur. Hastaların yaş ortalaması 62 (0-94) idi. Hastanemizde en sık FTR konsültasyonu isteyen kliniklerin sırasıyla nöroloji (% 48,5), dahiliye (%11,1), göğüs hastalıkları (%10,6), beyin cerrahi (%6,8) ve ortopedi (%6,4) olduğu görüldü. Konsültasyon istem sebepleri ise sırasıyla serebrovasküler hastalık (%51,5), yürüme bozukluğu (%13,6), bel ağrısı (%12,2), diz ağrısı (%9,8), boyun ağrısı (%6,5), diğer nedenler (%3,5) ve solunum sistemi problemleri (%2,9) şeklindeydi. FTR konsültasyonu istenilen hastaların %23,8’inin özgeçmişlerinde herhangi bir ek hastalık öyküsü yok iken, %40,9’unda hipertansiyon, %7,7’sinde astım, %6,8’inde hipertansiyon ile diabetes mellitus bir arada ve %5,5’inde sadece diabetes mellitus vardı. Konsültasyonlar sonucunda en çok tanı konulan hastalık grupları; nörolojik hastalıklar (%59,5), kas-iskelet sistemi hastalıkları (%37) olarak tespit edildi. Diğer taraftan, konsültasyonlar sonrasında hastaların %47,6’sına sadece teropötik egzersiz tedavisi, %31,4’üne egzersiz ve medikal tedavi, %25,5’ine egzersiz ve konvansiyonel fizik tedavi, %9,3’üne medikal tedavi ve fizik tedavi ile %8,9’una her üç tedavi modaliteleribirlikte uygulanmıştı. Sonuç: Bu çalışma, bütün bölümlerin FTR kliniği ile ilişki içerisinde olduğunu, özellikle nörolojik hastalıklar ve kas iskelet sistemi orijinli patolojiler nedeniyle FTR konsültasyonuna gereksinim duyulduğunu göstermekte olup, ayrıca konsültasyon istemlerinin değeri ve bölümler arası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the consultations requested from the department of physical medicine and rehabilitation (PM&R) with regard to socio-demographic characteristics, clinics of the patients, reasons for consultation, diagnoses and given treatment. Material and Methods: The study included patients who were hospitalized between January 1 and December 31, 2017 and who were asked for a PM&R consultation. Consultation forms were scanned retrospectively and examination findings and evaluations were recorded. Results: The study included 235 patients who were hospitalized in 13 different clinics. Of the patients, 128 (54.5%) were women and 107 (45.5%) were men. The mean age of the patients was 62 (range: 0-94) years. The departments that most frequently requested PM&R consultation were neurology (48.5%), internal medicine (11.1%), chest diseases (10.6%). The reasons for consultation were cerebrovascular disease (51.5%), walking disorder (13.6%), low back pain (12.2%), knee pain (9.8%), neck pain (6.5%), other causes (3.5%) and respiratory system problems (2.9%), respectively. 23.8% of patients who had PM&R consultation had no history of any additional disease, 40.9% had hypertension, 7.7% had asthma, 6.8% had hypertension and diabetes mellitus and 5.5%.had only diabetes mellitus. As a result of consultations, the most diagnosed disease groups were neurological diseases (59.5%) and musculoskeletal disorders (37%). On the other hand, exercise after consultations 47.6% of the patients were treated only with therapeutic therapy, 31.4% with exercise and medical treatment, 25.5% with exercise and conventional physical therapy, 9.3% with medical and physical therapy and 8% were applied all three treatment modalities.Conclusion: This study shows that all departments are in contact with the PM&R clinic, PM&R consultation is needed especially due to neurological diseases and musculoskeletal pathologies, and also emphasizes the value of consultation requests and the importance of interdepartmental cooperation.
REFERENCES
 1. Backenek WL, Currie DM. Physical medicine and rehabilitation as a primer specialty. Am J Phys Med Rehabil. 1994;73:58-60. [Crossref] 
 2. Gonzalez EG, Honet JC, LaBan MM. Physiatric practice characteristics: report of a membership survey. Arch Phys Med Rahabil. 1988;69:52-6.
 3. Thomasma DC. The context as a moral rule in medical ethics. J Bioeth. 1984;5:63-79. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Smith DH. Ethics in the doctor-patient relationship. Crit Cale Clin. 1996;12:179-97. [Crossref] 
 5. Hekimlik Mesleği Etik Kuralları. Madde 19. Türk Tabipler Birliği Yayını: 01.02.1999 (TTB 47. Büyük Kongresi 10-11 Ekim 1998'de kabul edilmiştir).
 6. Güleç S. Renin inhibition in hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009;37:15-22.
 7. Özcan O. Özerk bir uzmanlık olarak FTR ve FTR uzmanının rolü. Beyazova M, Kutsal YG, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Cilt 1. 1. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000. p.12-7.
 8. Abalı O, Tüzün Ü, Gürkan K. Çocuk psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg. 2006;16:121-4.
 9. Öztürk Ö, Ünlü A, Bircan HA ve ark. Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. S.D.Ü. Tıp Fak Dergisi. 2005;12:27.
 10. Kılıç EK, Çınar RK, Sönmez MB ve ark. Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Psikiyatrik Konsültasyonların Değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2016;19:194-201.
 11. Lie RK. The ethics of the physician-patient reletionship. Ethical Perspect. 1997;4:263-70. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Egnew TR, Wilson HJ. Role modeling the doctor-patient relationship in the clinical curriculum. Fam Med. 2011;43:99-105.
 13. Hız Ö, Ediz L, Toprak M, et al. Physical medicine and rehabilitation consultations in patients hospitalized in a university hospital. J Clin Anal Med. 2011;2:1-3. [Crossref] 
 14. Asberg KH. Orthostatic tolerance training of stroke patients in general medical wards. An experimental study. Scand J Rehabil Med. 1989;21:179-85.
 15. Erol K, Karahan AY, Kerimoğlu Ü, et al. An important cause of pes planus: the posterior tibial tendon dysfunction. Clin Pract. 2015;5:699. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Hamrin E. II. early activation in stroke: does it make a difference? Scand J Rehabil Med. 1982;14:101-9.
 17. Hayes SH, Caroll SR. Early intervention care in the acute stroke patient. Arch Phys Med Rehabil. 1986;67:319-21.
 18. Karahan AY, Kaydok E. Depression and anxiety levels in geriatric patients with hemiplegia. SETB. 2013;47:130-7. [Crossref] 
 19. Yıldız EÖ. Bel ağrısı. Beyazova M, Kutsal YG, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Cilt 2. 1. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000. p.1465-83.
 20. Karahan AY, Sahin N, Baskent A. Comparison of effectiveness of different exercise programs in treatment of failed back surgery syndrome: a randomized controlled trial. J Back Musculoskeletal Rehabil. 2017;30:109-20. [Crossref]  [PubMed]