ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne Başvuran Yaşlılarda Denge ve Yürüme Performansı
Balance and Gait Performances Among Patients who Applied to Bor Physical Therapy and Rehabilitation Hospital
Received Date : 07 May 2011
Accepted Date : 24 Jun 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 106042
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne başvuran 65 yaş üstü hastaların denge ve yürüme performanslarını, düşme sıklıklarını, düşme ile denge performansları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2010 ile Mart 2010 tarihleri arasında Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne başvuran 65 yaş üstü 90 hasta gönüllü olarak katıldı. Hastaların denge ve yürüme performansları Tinetti skalası, 3 metre kalkma-yürüme-oturma testi (KYOT) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71,11±6,62 idi. Ortalama KYOT süreleri 9,19±2,64 sn idi. Sırasıyla ortalama Tinetti-denge, Tinetti-yürüme, Tinetti- toplam skorları 14,14±1,90, 10,42±1,94 ve 24,58±3,62 idi. KYOT süreleri ile Tinetti skorları arasında ters korelasyon vardı (p<0,001). KYOT süreleri kadınlarda erkeklere göre uzun bulundu. Tinetti-yürüme ve Tinetti- toplam skorları erkeklerde kadınlardan yüksek bulundu. Kadınlarda düşme oranları erkeklere göre yüksek bulundu (p=0,047). Bu çalışmada hastaların %26,7'sinin son yıl içinde düşmüş olduğu saptandı. Düşen ve düşmeyen hastalar arasında yaş, KYOT süresi, Tinetti skorları yönünden fark bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda düşen ve düşmeyen hastalar arasında denge ve yürüme parametreleri açısından fark bulunamamıştır. Erkek hastaların denge ve yürüme performansları kadınlara göre daha iyi bulunmuştur. (FTR Bil Der 2011;14: 39-42)

ABSTRACT
Objective: The objective of this study was to investigate balance and gait performance, frequency of falls, relation between falls and balance performance of the patients aged over 65 years who applied to Bor Physical Therapy and Rehabilitation Hospital.

Material and Method: Ninety voluntary patients aged over 65 years were enrolled to this study between January 2010 and March 2010. Balance and gait performances of the patients were assesed by Tinetti Scale and Timed Up&Go (TUG) tests.

Results: The mean age of the patients was 71.11±6.62 years. The mean of TUG durations was 9.19±2.64 seconds. Tinetti-balance, Tinetti-gait, Tinetti-total scores were 14.14±1.90, 10.42±1.94 and 24.58±3.62 respectively. There was a negative correlation between TUG durations and Tinetti scores (p<0.001). TUG durations of the female patients were longer than the males'. Tinetti-gait and Tinetti-total scores were higher in men. Falls frequency among women was higher than men (p=0.047). 26.7 percentage of the patients had experienced falls during the last year. There was no difference between fallers and non-fallers regarding age, TUG durations and Tinetti scores.

Conclusion: No difference was found between fallers and non-fallers regarding balance and gait parameters. Male patients had better balance and gait performances. (J PMR Sci 2011;14: 39-42)