ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesine İlişkin Yönetmelik Sonrası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimlerinin Karşılaştığı Zorluklar
The Difficulties Encountered in Practice for Physical Medicine and Rehabilitation Physicians’ After the Regulation on Assessment of Special Needs for Children
Received Date : 05 Oct 2022
Accepted Date : 16 Feb 2023
Available Online : 22 Feb 2023
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-93721 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2023;26(2):182-90
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye genelinde görev yapan fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) uzmanı hekimlerinin Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) değerlendirmesine ilişkin yönetmelik sonrasında hasta değerlendirme sürecinde karşılaştığı zorlukların incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: 1 Mart 2022-1 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği üyesi tüm FTR uzman hekimleri ile öğretim üyeleri, e-posta yoluyla çalışmanın kapsamı hakkında detaylı olarak bilgilendirilerek anket çalışmamıza katılması sağlandı. Çalışmaya katılan hekimlere ÇÖZGER yönetmeliği sonrasında başta sağlık kurulu hastalarını değerlendirme ve engellilik durumuna göre tanımlamasıyla ilgili olmak üzere toplam 25 sorudan oluşan çevrim içi anket formunu doldurması istendi. Bulgular: Çalışmamıza toplam 81 FTR uzman hekimi katılmıştır. Katılımcıların %39,5’i kadın, %60,5’i ise erkektir. Çalışmamıza katılan hekimlerin %79’unun özel gereksinim düzeylerini belirlemekte zorlandığını, %86,4’ünün ise özel gereksinim düzeylerinin subjektif bir değerlendirme ile yapıldığını, %60,5’i ÇÖZGER yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle sağlık kurulu raporu düzenleme sürecine herhangi bir olumlu katkısı olmadığını , %66,7’si ÇÖZGER yönetmeliğine göre hasta değerlendirirken en çok 0-12 ay arasındaki yaş grubunda zorlandığını düşünmekteydi. ÇÖZGER’de en sık rapor verilen engellilik nedenleri arasında sırasıyla serebral palsi, motor fonksiyonlara özel gelişimsel bozukluk ve yürüme bozuklukları gelmekteydi. Sonuç: ÇÖZGER sonrası FTR hekimleri özel gereksinim düzeylerini belirlemekte zorlanmaktadır. Bu bağlamda, ÇÖZGER yönetmeliğinin hareket sistemi alanında daha objektif değerlendirmelere dayalı olarak geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: This study aims to examine the difficulties encountered by the physical medicine and rehabilitation (PMR) physicians working throughout Türkiye in the patient evaluation process after the Regulation on Assessment of Special Needs for Children (RASNC). Material and Methods: Between March 1, 2022 and June 1, 2022, all PMR physicians and faculty members who are members of the Turkish Physical Medicine and Rehabilitation Association were informed in detail about the scope of the study via e-mail, and they were allowed to participate in our survey study. Physicians participating in the study were asked to fill out an online questionnaire consisting of 25 questions, especially about evaluating the patients of the health board and defining them according to their disability after the RASNC. Results: A total of 81 PMR specialist physicians participated in our study. 39.5% of the participants are female, and 60.5% are male. 79% of the physicians participating in our study had difficulty in determining their special needs levels, 86.4% of them were made with a subjective assessment of the special needs levels, 60.5% did not have any positive contribution to the process of preparing the health committee report with the entry into force of the RASNC regulation, 66.7% of them thought that while evaluating the patients according to the RASNC regulation, they had the most difficulty in the age group between 0-12 months. Cerebral palsy, developmental disorders specific to motor functions, and gait disorders were among the most frequently reported causes of disability in RASNC, respectively. Conclusion: After RASNC, PMR physicians have difficulty in determining the level of special needs. In this context, there is a need to develop the RASNC based on more objective evaluations in the field of locomotor systems.
REFERENCES
 1. Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Engellilik Raporu. Ankara: Anıl Group Matbaa; 2011. [Link] 
 2. Kayhan M, Öztürk Y. [Clinical and sociodemographic characteristics of cases presenting to an university hospital for special need reports for children]. Osmangazi J Med. 2020;42:240-8. [Link] 
 3. Resmî Gazete (30.4.2013, Sayı: 28603) sayılı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik; 2013.Erişim tarihi: 01.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 4. Resmî Gazete (20.2.2019, Sayı: 30692) sayılı Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik; 2019. Erişim tarihi: 01.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 5. Terzioğlu MA, Büber A, Tanrıverdi Ç, ve ark. [Special needs levels of cases with special needs report applications for children]. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022;15:77-8. [Link] 
 6. Aydoğan Baykara R, Pıhtılı Taş N, Taşcı İ. [Investigation of movement development area of patients applying to health board for special needs report for children (SNRC) to special needs report for children regulations: a cross-sectional study]. J Pmr Sci. 2022;25:189-96. [Crossref] 
 7. Başgül S, Saltık S. [Göztepe Training and Research Hospital-Disabled Children Committee -2010 data]. Göztepe Tıp Dergisi. 2012;27:45-9. [Link] 
 8. Güller B, Yaylacı F. [The evaluation of medical board report datas for one year period after the transition to special needs report for children]. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2021;24:207-16. [Crossref] 
 9. Kumbul YÇ, Sivrice ME, Akın V. [The importance of otorhinolaryngology in special need report for children (SNRC) and evaluation of clinical features of the admitted patients]. Journal of SDU Health Science Institute. 2020;11:348-52. [Link] 
 10. Uygun SD, Çetinkaya M, Efe A, ve ark. [The difficulties encountered in practice for the field of child and adolescent psychiatry after the regulation on assessment of special needs for children (RASNC)]. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2021;28:191-9. [Link] 
 11. Yektaş Ç, Kaplan SE. [Evaluation of health committee reports of patients admitted to the university of child and adolescent department]. Konuralp Tıp Dergisi. 2017;9:52-6. [Crossref]