ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ÇOCUKLARDA FLEKSİBL PES PLANUS İLE ALT EKSTREMİTE ROTASYONEL DEFORMİTELERİNİN İLİŞKİSİ
THE RELATION SHIP BETWEEN FLEXIBLE PES PLANUS AND LOWER EXTREMITY ROTATIONAL DEFORMITIES IN CHILDREN
Makale Dili: TR - Medline No: 66251
ÖZET
Pes planus çocukluk çağında sık rastlanılan deformitelerdendir, buna bağlı olarak alt ekstremitede biyomekanik etkilenip farklı rotasyonel deformiteler gelişebilir. Bu çalışmada pesplanus ile alt ekstremite rotasyonel deformitelerinin birlikteliği araştırıldı.3-6.5 yaş arasında gözlemle bilateral pes planus saptanan 40 çocuk çalışmaya alındı. Pes planusun radyolojik teyidi için anteroposterior talokalkaneal, lateral talometatarsal açıları ölçüldü. Rotasyonel deformiteler için yürümelerine bakılarak ayak ucu içe ve dışa çevirerek yürümelerine bakıldı, tibial torsiyon ve femoral anteversiyon açıları ölçüldü. İstatistiksel analizde radyolojik pes planus ölçüm değerleri kullanıldı,değerlendirmeler 40 çocuğun 80 ayağında yapıldı. AP talokalkaneal açı ile femoral anteversiyon açısı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı(r:0.275; p<0.05). Lateral talometatarsal açısı artmış çocukların %70'inde eksternal tibial torsiyon açısı da artmıştı ancak lateral talometatarsal açı eksternal tibial torsiyon arasında korelasyon bulunmadı(r: 0.228; p>0.05). Ayak ucu içe ve dışa çevirerek yürüme ile pes planus açıları arasında anlamlı ilişki yoktu( PP-AUİÇ yürüme: Yates testi: p: 0.58, PP-AUDÇ yürüme Fisher testi: p:1.009). Bu sonuçlarla çocukların gelişim sürecinde belirli aralıklarla takip edilmesi ve deformitelerin gidişinin izlenmesi gerektiği sonucuna varıldı.
ABSTRACT
Pes planus is one of the commonly encountered deformities during chilhood period, as a result of this lower extremity biomechanics can be influenced and rotational deformities can develop. In this study the relation of pes planus to lower extremity rotational deformities was searched. Among the children between 3-6.5 years 40 children with observational pes planus were included. For the confirmation of pes planus anteroposterior talocalcaneal and lateral talometatarsal angles were measured. For rotational deformities walking paterns was observed for toe in and toe out walking types and tibial torsion and femoral anteversion angles were measured. For statistical analysis radiologic pes planus measurements were used. Astatistical significant correlation was found between AP talocalcaneal angle and femoral anteversion angles(r:0.275; p<0.05). 70% of children who had increased lateral talometatarsal angle had also increase in external tibial torsion but this no statistical significant correlation was found between lateral metatarsal angle and external tibial torsion(r: 0.228; p>0.05).Pes planus had no relation with toe in and toe out walking paterns( PP-toe in walking: Yates testi: p: 0.58, PP-toe out walking: Fisher testi : p:1.009).With these results it can be concluded that these children should be checked at regular intervals during the developmental period and progression of these deformities should be followed