ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARINDA ORAL PREDNİZOLON TEDAVİSİ İLE OLUŞAN YAN ETKİLER
SIDE EFFECTS OF ORAL PREDNISOLONE TREATMENT IN CHILDHOOD DISEASES
Makale Dili: TR - Medline No: 33252
ÖZET
Bu çalışmada kliniğimizde Mart 1998-Haziran 2000 tarihleri arasında oral prednizolon tedavisi başlanan 52 olgu (25 kız, 27 erkek, ort.yaş:11yıl) oral glukokortikoid kullanımı ile oluşabilecek yan etkiler açısından incelenmiştir. Oral glukokortikoid tedavisi alan hastaların %92,4'ünde steroide bağlı oluşabilecek yan etkilerin geliştiği ve en çok tedavinin 2-4.haftasında bu yan etkilerin gözlendiği tespit edildi. Görülme sıklığı sırasına göre: Cushingoid yapı, lökositoz, göz içi basınç artışı, hipertansiyon, psikiyatrik komplikasyonlar, osteoporoz, dermatolojik komplikasyonlar, enfeksiyon riskinde artış, karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, hepatomegali, hiperglisemi, gastrointestinal bozukluk literatürle uyumlu oranlarda tespit edildi. Sonuç olarak, oral glukokortikoid kullanımı ile oluşabilecek yan etkilerin neler olduğu, nelerden etkilendiği ve ne zaman meydana geleceğini bilerek hastaların buna göre düzenli kontrollerinin sağlanması ve uygun destekleyici tedavilerle yan etkilerin en aza indirgenmesi mümkündür.
ABSTRACT
In this study between March 1998-June 2000, 52 patients (25 female, 27 male, average age:11year) evaluated for side effects of oral glucocorticoids. Oral prednisolone taking patients had %92,4 side effects those developed especially between 2-4. weeks. The most common side effects were orderly: Cushingoid habitus, leukocytosis, intraoculer pressure increase, hypertension, psychiatric reactions, osteoporosis, dermatologic complications, increased incidence of infections, liver functions changes, hepatomegaly, hyperglycemia, gastrointestial disorder those are corelated with literature. In conclusion; If we know what are the side effects of glucocorticoids, which factors have influence on them and when do they happen, with regular controlles and proper supportive medications the side effects of them could be minimilized.