ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrasında Fizik Tedavi Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Başvuru Tanılarının İncelenmesi
Examination of Application Diagnosis of Patients Treated in a Physical Therapy Unit Before and After the COVID-19 Pandemic
Received Date : 30 Jun 2022
Accepted Date : 21 Feb 2023
Available Online : 22 Feb 2023
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-92291 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2023;26(2):154-9
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, pandemi öncesi dönem ve pandemi sonrası dönemde fizik tedavi ünitesinde tedaviye alınan hastaların yaş, cinsiyet, tanı grubu ve seans sayısı bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 1 Temmuz 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihleri [koronavirüs hastalığı- 2019 (coronavirus disease-2019 “COVID-19”)] pandemi öncesi dönem] ile 1 Temmuz 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihleri (COVID-19 pandemi sonrası dönem) arasında fizik tedavi ünitesinde tedavi alan hastaların; yaş, cinsiyet, tanıları ve seans sayıları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya fizik tedavi ünitesinde tedavi gören 2.121 hasta dâhil edilmiştir. Pandemi öncesi dönemde 1.628 hasta fizik tedavi görmüş iken, pandemi sonrası dönemde 493 hasta fizik tedavi programına katılmıştı. Pandemi öncesi dönemde fizik tedavi ünitesinde tedavi gören hastaların tanıları en sık sırasıyla intervertebral disk bozuklukları, rotator kuf sendromu ve meniskopatiler iken; pandemi sonrası dönemde intervertebral disk bozuklukları, rotator kuf sendromu ve kırık rehabilitasyonu şeklinde idi. Hastaların aldığı seans sayısı ortalaması pandemi öncesi dönemde 22 (16,75-27) seans iken, pandemi sonrası dönemde 20 (15-25) seans şeklinde olup; pandemi sonrası dönemde seans sayısında istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı (p<0,001). Sonuç: COVID-19 pandemisi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ve COVID-19 olgu sayısındaki artışın, hastaların fizik tedavi ünitesine başvuru sayısını azalttığı görüldü. Pandemi dönemi gibi hastanın fizik tedavi hizmetlerine ulaşmasının zor ya da imkânsız olduğu durumlarda bu hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından alternatif çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to compare the patients who received physical therapy before and after the pandemic in terms of age, gender, diagnosis group and number of sessions. Material and Methods: Patients who received physical therapy between July 1, 2019 and January 1, 2020 [pre-coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic period] and July 1, 2021 and January 1, 2022 (post-COVID-19 pandemic period); age, gender, diagnoses and number of sessions were examined retrospectively. Results: 2,121 patients were included in the study. Before the pandemic, 1,628 patients had received physical therapy, and after the pandemic 493 patients had received physical therapy. In the pre-pandemic period, the diagnoses of the patients who were treated in the physical therapy unit were most frequently; intervertebral disc disorders, rotator cuff syndrome and meniscopathies; in the post-pandemic period, it was in the form of intervertebral disc disorders, rotator cuff syndrome and fracture rehabilitation. While the average number of sessions received by patients was 22 (16.75- 27) in pre-pandemic period, it was 20 (15-25) in post-pandemic period, which was statistically significantly lower (p<0.001). Conclusion: It was observed that the curfews applied during the COVID-19 pandemic period and the increase in the number of COVID-19 cases, decreased the number of patients applying to the physical therapy unit. In cases where it is difficult or impossible for the patient to access physical therapy services, such as during the pandemic, we think that alternative solutions should be developed in terms of the sustainability of these services.
REFERENCES
 1. World Health Organization. Health topics: coronavirus. World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19), 12 October 2020. Acessoem 2020;7. Disponível em: [Link] 
 2. İnce F, Evcil FY. [Covid-19'un Türkiye'deki ilk üç haftası]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;11:236-41. [Link] 
 3. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the chinese center for disease control and prevention. JAMA. 2020;323:1239-42. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Demirbilek Y, Pehlivantürk G, Özgüler ZÖ, et al. COVID-19 outbreak control, example of ministry of health of Turkey. Turk J Med Sci. 2020;50:489-94. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Budak F, Korkmaz Ş. [An overall evaluation for the COVID-19 pandemic process: the case of Turkey]. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi. 2020:62-79. [Crossref] 
 6. Yıldız A, Bulut S. [Assessment of healthcare utilization during the COVID-19 pandemic period]. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6:928-38. [Crossref] 
 7. Cankurtaran D, Tezel N. [Evaluation of admission diagnoses of the patients admitted to the physical rehabilitation and medicine outpatient clinic at COVID-19 pandemic]. J PMR Sci. 2021;24:27-32. [Crossref] 
 8. Kardeş VÇ. [Mental and behavioral evaluation of during and after the pandemic]. Turk J Diab Obes. 2020;4:160-69. [Link] 
 9. Mao L, Jin H, Wang M, et al. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020;77:683-90. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Tamaki A, Cabrera CI, Li S, et al. Incidence of bell palsy in patients with COVID-19. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2021;147:767-8. Erratum in: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2021;147:775. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Colella G, Orlandi M, Cirillo N. Bell's palsy following COVID-19 vaccination. J Neurol. 2021;268:3589-91. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Özden F, Arık A, Tuğay N. [Current telerehabilitation approaches in orthopaedic physiotherapy]. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5:354-60. [Crossref] 
 13. Kahraman T. [Coronavirus disease (COVID-19) pandemic and telerehabilitation]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5:87-92. [Link]